Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2000-11-15
Data wejscia w życie:2001-12-20
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 3


Strona 3 z 7

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12647 —                Poz. 1708


(e) simple painting and polishing operations; (f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice; (g) operations to colour sugar or form sugar lumps; (h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables; (i) sharpening, simple grinding or simple cutting; (j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching (including the making-up of sets of articles); (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

(e) proste malowanie i czynności polerowania; (f) łuskanie, częściowe lub całkowite wybielanie, polerowanie oraz pokrywanie warstwami zbóż i ryżu; (g) czynności barwienia cukru lub formowania kostek cukrowych; (h) obieranie, drylowanie oraz łuskanie: owoców, orzechów i warzyw; (i) ostrzenie, proste mielenie lub proste przycinanie; (j) usuwanie kurzu, przesiewanie lub sortowanie, segregowanie, dopasowywanie, dobieranie (łącznie z kompletowaniem zestawów artykułów); (k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach, kolbach, torbach, skrzyniach, pudełkach, umocowanie na kartach lub planszach oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem; (l) umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo i innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach; (m) proste mieszanie produktów, również różnych rodzajów; (n) prosty montaż części dla otrzymania kompletnego artykułu lub rozmontowanie artykułu na części; (o) połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w punktach od (a) do (n); (p) ubój zwierząt.

2. Wszystkie operacje przeprowadzane w Państwie-Stronie na danym produkcie powinny być traktowane łącznie przy określeniu, czy obróbka lub przetworzenie dokonane na produkcie mają być traktowane jako niewystarczające w rozumieniu ustępu 1.”

3. W artykule 15 ostatnie zdanie w ustępie 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Postanowienia tego ustępu będą stosowane do 31 grudnia 2001 r.”.

4. Po artykule 20 dodaje się artykuł 20a w następującym brzmieniu: „Artykuł 20a Procedura księgowego rozróżnienia

1. W przypadku kiedy oddzielne magazynowanie materiałów niepochodzących i pochodzących, które są identyczne co do rodzaju i zamienne, pociąga za sobą znaczne koszty lub jest utrudnione ze względu na ich właściwości, władze celne mogą na pisemną prośbę zainteresowanego wydać upoważnienie do zarządzania takim magazynem metodą tzw. „księgowego rozróżnienia”.

2. Metoda ta powinna zapewnić, aby w danym okresie rozrachunkowym ilość uzyskanych to-

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging; (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds; (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts; (o) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (n); (p) slaughter of animals.

2. All operations carried out in a State Party on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.”

3. In Article 15, the final sentence in paragraph 6 shall be replaced by: ”The provisions of this paragraph shall apply until 31 December 2001.”

4. The following article shall be inserted after Article 20: ”Article 20a Accounting segregation

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called ”accounting segregation” method to be used for managing such stocks.

2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of pro-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 2002 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Święto a dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada?

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-25 poz. 1650

  Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 127

  Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-10 poz. 1381

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.