Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-12-09
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 8

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12654 —                Poz. 1710


8. „Informacja” — będzie obejmować, między innymi, raporty, rejestry, dokumenty i potwierdzone ich kopie, skomputeryzowane lub nie. Artykuł 2 Zakres umowy

1. Pomoc, w ramach niniejszej umowy, będzie udzielana zgodnie z wewnętrznymi przepisami Państwa organu proszonego o pomoc.

2. Umawiające się Strony, poprzez swoje organy celne, będą sobie pomagać wzajemnie w zapobieganiu naruszeniom przepisów celnych, prowadzeniu dochodzeń, ściganiu i zwalczaniu wszelkich naruszeń przepisów celnych.

3. Pomoc, zgodnie z niniejszą umową, będzie udzielana we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych, łącznie z postępowaniami wyjaśniającymi związanymi z kwalifikacją taryfową, wartością celną i pochodzeniem towarów oraz innymi problemami związanymi z przestrzeganiem przepisów celnych.

4. Pomoc, w ramach niniejszej umowy, będzie obejmować, między innymi, wymianę informacji dotyczących wyposażenia technicznego, doświadczeń w stosowaniu nowych środków i metod wykorzystywanych w zwalczaniu naruszeń przepisów celnych, literatury fachowej przygotowanej przez organy celne, szkolenia funkcjonariuszy celnych oraz, na wniosek, informacji o przepisach celnych.

5. Organy celne, zgodnie z niniejszą umową, z własnej inicjatywy lub na wniosek, przekażą sobie również informacje służące zapewnieniu prawidłowego przestrzegania przepisów celnych, jak również właściwego wymierzania ceł. Artykuł 3 Informacje

1. Organy celne będą, na wniosek lub z własnej inicjatywy, udzielać sobie wzajemnie wszelkich dostępnych informacji dotyczących działań, które mogą spowodować naruszenia przepisów celnych na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2. Organy celne będą, na wniosek, informować się wzajemnie, czy towary wywiezione lub wwiezione na obszar celny Państwa jednej Umawiającej się Strony zostały wwiezione lub wywiezione z obszaru celnego Państwa drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z prawem, czy nielegalnie. Informacja ta, na wniosek, będzie zawierać szczegóły na temat odprawy celnej lub czynności kontrolnych zastosowanych w odniesieniu do tych towarów oraz dane dotyczące tych towarów.

3. Jeżeli organ proszony o pomoc nie posiada informacji, o które poproszono, podejmie działania w celu uzyskania tych informacji, zgodnie z obowiązującym prawem Państwa Umawiającej się Strony.

8. ”Information” — shall include, inter alia, reports, records, documents and certified copies thereof, whether computerized or not. Article 2 Scope of agreement

1. Assistance, pursuant to this Agreement, shall be provided in accordance with the national law of the State of the requested Authority.

2. The Contracting Parties shall assist each other through their Customs Authorities to prevent, investigate, prosecute and repress any offences against the customs legislation.

3. Assistance, pursuant to this Agreement, shall be provided for use in any administrative and judicial proceedings, including proceedings on tariff classification, customs value, origin and other characteristics relevant to the enforcement of the customs legislation.

4. Assistance, pursuant to this Agreement, shall include, inter alia, the exchange of information concerning technical equipment, experience relating to new measures and methods used in combating customs offences, professional literature prepared by Customs Authorities, the training of customs officers and, upon request, information on the customs legislation.

5. The Customs Authorities, pursuant to this Agreement, on their own initiative or upon request, shall also supply to each other any information apt to ensure the proper enforcement of the customs legislation, as well as the correct assessment of customs duties. Article 3 Information

1. The Customs Authorities shall, upon request or on their own initiative, provide each other with any available information concerning activities that may result in the commission of offences against customs legislation in the territory of the State of the other Contracting Party.

2. Customs Authorities shall, upon request, inform each other whether goods exported from or imported into the customs territory of the State of one Contracting Party have been lawfully or illegally imported into or exported from the territory of the State of the other Contracting Party. Such information shall, upon request, include details concerning the customs clearance or control procedures applied to the goods and details and data concerning such goods.

3. If the requested Authority does not have the information asked for, it shall undertake measures in order to obtain that information, in accordance with the national law of the State of the requested Contracting Party.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1928

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1386

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-10 poz. 504

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.