Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-09-11
Data wejscia w życie:2001-12-09
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 4


Strona 4 z 8

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12656 —                Poz. 1710


c) towarami wskazanymi, przez organ występujący z wnioskiem, jako przedmiot przemytu do lub z jego obszaru celnego. Artykuł 6 Wykonanie wniosków

1. Organ proszony o pomoc przedsięweźmie wszelkie możliwe środki w celu zrealizowania wniosku, a w razie konieczności będzie starać się poszukiwać wszelkich urzędowych lub sądowych środków koniecznych do jego wykonania. Jeżeli organ proszony o pomoc nie posiada informacji, o które został poproszony, podejmie działania w celu ich uzyskania, tak jakby czynił to we własnym imieniu i w imieniu organu występującego z wnioskiem.

2. Organ celny każdej z Umawiających się Stron, na wniosek, przeprowadzi wszelkie konieczne dochodzenia, włączając przesłuchanie ekspertów i świadków lub osób podejrzanych o naruszanie przepisów celnych, jak również weryfikacje, inspekcje oraz postępowania wyjaśniające w związku ze sprawami objętymi niniejszą umową.

3. Na wniosek, organ proszony o pomoc może zezwolić funkcjonariuszom organu występującego z wnioskiem na obecność na obszarze celnym jego Państwa podczas prowadzenia przez jego funkcjonariuszy dochodzeń w sprawach, które dotyczą organu występującego z wnioskiem. Funkcjonariusze ci mogą być również obecni podczas prowadzenia dochodzeń, w których nie biorą czynnego udziału ani nie posiadają prawnych i dochodzeniowych uprawnień na mocy prawa wewnętrznego drugiej Strony. Funkcjonariusze organu występującego z wnioskiem obecni na terytorium Państwa organu proszonego o pomoc powinni przedstawić urzędowe pełnomocnictwo na każde żądanie. Nie mogą oni być umundurowani i uzbrojeni.

4. Organ występujący z wnioskiem, jeżeli o to wystąpi, zostanie powiadomiony o czasie i rodzaju działań podjętych dla realizacji wniosku.

5. Funkcjonariusze organu występującego z wnioskiem, upoważnieni do prowadzenia postępowań wyjaśniających naruszenia przepisów celnych, mogą zwrócić się do funkcjonariuszy organu proszonego o pomoc z prośbą o przejrzenie odpowiednich ksiąg, rejestrów, dokumentów i innych informacji oraz baz danych i przekazanie wszelkich informacji i dokumentów dotyczących naruszenia. Artykuł 7 Poufność

1. Informacje lub wiadomości otrzymane przez organy celne Umawiających się Stron, zgodnie z niniejszą umową, będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane innym osobom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych niniejszą umową.

c) goods designated by the requesting Authority as being the object of smuggling into or from its customs territory. Article 6 Execution of requestes

1. The requested Authority shall take all reasonable measures to execute the request, and if required, will endeavour to seek any official or judicial measure necessary to carry out the request. If the requested Authority does not have the information requested, it shall endeavour to obtain such information as if acting on its own behalf and on behalf of the requesting Authority.

2. The Customs Authority of either Conctracting Party shall, upon request, conduct any necessary investigation, including the questioning of experts and witnesses or persons suspected of having committed an offence and undertake verifications, inspections and fact finding inquires in connection with the matters referred to in the present Agreement.

3. Upon request, the requested Authority may allow officials of the requesting Authority to be present in the customs territory of its State, when its officials are investigating offences which are of concern to the requesting Authority. Such officials may also be present at investigations in which case they shall not participate actively in such investigations nor shall they exercise any legal or investigative powers granted by the domestic laws of the latter. Officials of the requesting Authority present in the territory of the State of the requested Authority shall at all times, upon request, be able to furnish proof of their official capacity. They shall not be in unifrom nor carry arms.

4. The requesting Authority shall, if it so requests, be advised of the time and place of the action to be taken.

5. Officials of the requesting Authority, authorised to investigate offences of customs legislation, may ask that officials of the requested Authority examine relevant books, registers, documents and other information or data-media and supply any necessary information and documents relating to the offence.

Article 7 Confidentiality

1. Any information or communications received by the Customs Authorities of the Contracting Parties, pursuant to this Agreement, shall be treated as confidential and shall not be communicated to any person, except as provided for in this Agreement.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 2002 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1711

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1928

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1386

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-10 poz. 504

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.