Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-19
Data wydania:2002-03-20
Data wejscia w życie:2002-05-04
Data obowiązywania:2002-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2971 —                Poz. 364


364

USTAWA z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Art. 1. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W przypadku gdy statut instytucji kultury przewiduje stanowisko zastępcy dyrektora lub stanowiska zastępców dyrektora, określa on również sposób oraz tryb ich powoływania i odwoływania.”;

2) w art. 21a: a) w ust. 2 wyraz „porozumienia” zastępuje się wyrazem „umowy”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organizatorem instytucji kultury, może przekazać tę instytucję innej jednostce samorządu terytorialnego, na jej wniosek, w celu wykonywania zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej. Przekazanie następuje w drodze umowy. 2b. Przepisy ust. 2a nie dotyczą tych instytucji kultury, które jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana tworzyć i prowadzić na podstawie odrębnych ustaw.”, c) w ust. 3 po wyrazach „ust. 2” skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „lub 2a.”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 2a, stanowi podstawę do wykreślenia instytucji kultury z rejestru prowadzonego przez organizatora przekazującego instytucję kultury i wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora, któremu instytucja kultury została przekazana. Pracownicy przekazanej instytucji kultury stają się pracownikami samorządowej instytucji kultury tej jednostki samorządu terytorialnego, której instytucja ta została przekazana, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.”;

3) w art. 21b: a) w ust. 1 po wyrazie „rządowej” dodaje się wyrazy „lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 367 z 20022002-04-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 366 z 20022002-04-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 365 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 363 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 362 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 361 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 360 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 359 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.