Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 365 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-19
Data wydania:2002-03-20
Data wejscia w życie:2002-05-01
Data obowiązywania:2002-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 365 z 2002


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2972 —                Poz. 365


365

USTAWA z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. Ustawa reguluje zasady, zakres i tryb przekształceń w administracji celnej oraz określa zasady przeniesienia zadań i kompetencji znoszonych organów administracji państwowej w sprawach celnych. Art. 2. Znosi się:

1) centralny organ administracji państwowej w sprawach celnych — Prezesa Głównego Urzędu Ceł,

2) organ administracji państwowej w sprawach celnych — dyrektora urzędu celnego. Art. 3. Tworzy się organy administracji rządowej w sprawach celnych:

1) dyrektora izby celnej,

2) naczelnika urzędu celnego. Art. 4.

1. Do zakresu działania dyrektorów izb celnych przechodzą dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań w sprawach celnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i

3.

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań dotyczących:

1) pozwoleń na karnet TIR,

2) decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej — przechodzą do zakresu działania dyrektora lub dyrektorów izb celnych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań dotyczących:

1) wiążącej informacji taryfowej,

2) wiążącej informacji o pochodzeniu towarów — przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł, inne niż określone w ust. 1 i 2, przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art. 5.

1. Do zakresu działania naczelników urzędów celnych przechodzą dotychczasowe zadania i kompetencje dyrektorów urzędów celnych w zakresie indywidualnych postępowań w sprawach celnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 365 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 367 z 20022002-04-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 366 z 20022002-04-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 364 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 363 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 362 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 361 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 360 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 359 z 20022002-04-19

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1763

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 394

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.