Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 440 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-02
Data wydania:2002-04-12
Data wejscia w życie:2002-05-17
Data obowiązywania:2002-05-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 440 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 47                — 3353 —                Poz. 440


440

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym. Na podstawie art. 44 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym, zwanej dalej „dotacją”, określonej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, w tym:

1) warunki uzyskania uprawnień do osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu,

2) zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania osłon socjalnych,

3) tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji. § 2.

1. Dotację określoną w ustawie budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. przeznacza się na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach: Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej, Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” Spółka Akcyjna w Zabrzu, Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zdzieszowicach, zwanych dalej „koksowniami”.

2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie osłon socjalnych wypłacanych pracownikom, z którymi rozwiązano lub będzie rozwiązany stosunek pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych — wynikających z programu restrukturyzacji polskiego przemysłu koksowniczego oraz umów zawartych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z koksowniami na podstawie tego programu.

3. Umowy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności: liczbę zwalnianych pracowników, ogólną kwotę kosztów zmniejszenia zatrudnienia, wyszczególnione rodzaje osłon socjalnych oraz ogólną kwotę dotacji dla koksowni. § 3.

1. Dotację przeznacza się na:

1) odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) lub jednorazowe odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 tej ustawy, należne pracownikom spełniającym warunki do uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego i przechodzącym na świadczenia przedemerytalne,

2) nagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom uprawnionym do odpraw, o których mowa w pkt 1, w przypadkach gdy pracownik nabył prawo do tej nagrody w okresie wypowiedzenia stosunku pracy albo w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, o ile zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera takie postanowienia,

3) doradztwo zawodowe i jednorazowe szkolenie przekwalifikowujące pracowników,

4) świadczenia na przekwalifikowanie — kontrakty szkoleniowe,

5) jednorazowe odprawy warunkowe,

6) odprawy warunkowe.

2. Dotacja jest udzielana na wniosek koksowni.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie koksowni ubiegającej się o dotację,

2) określenie rodzaju osłon socjalnych,

3) liczbę osób i wnioskowaną kwotę dotacji z podziałem na rodzaje osłon socjalnych,

4) imienny wykaz pracowników, wraz z numerem PESEL, którzy będą korzystali z poszczególnych rodzajów osłon socjalnych,

5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania koksowni ubiegającej się o dotację,

6) oświadczenie o wydzieleniu własnych środków na poszczególne rodzaje osłon socjalnych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 440 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 445 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu udzielania zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 444 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz trybu ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 443 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 442 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do tych zasiłków oraz szczegółowych zasad i trybu ich wypłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 441 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 439 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 452

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 338

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.