Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 603 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-29
Data wydania:2002-04-25
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 603 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 66                — 4727 —                Poz. 603


603

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne. Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się listę technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane, wymienione w załącznikach nr 1, 2 i 4 do ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, poza tetrachlorkiem węgla, mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. Minister Gospodarki: J. Piechota

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 603)

LISTA TECHNOLOGII (PROCESÓW CHEMICZNYCH), W KTÓRYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE, WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1, 2 I 4 DO USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2001 R. O POST¢POWANIU Z SUBSTANCJAMI ZUBO˚AJĄCYMI WARSTW¢ OZONOWĄ, POZA TETRACHLORKIEM W¢GLA, MOGĄ BYå STOSOWANE JAKO CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE NIEKTÓRE PROCESY CHEMICZNE

1. Proces wytwarzania poliolefinowych włókien syntetycznych z zastosowaniem CFC-11.

2. Proces wytwarzania vinorelbine z zastosowaniem CFC-113.

3. Synteza fotochemiczna perfluoropolieteronadtlenkowych prekursorów Z-perfluoropolieterów i ich pochodnych difunkcyjnych z zastosowaniem CFC-12.

4. Redukcja perfluoropolieteronadtlenku będącego produktem pośrednim w produkcji diestrów perfluoropolieterów z zastosowaniem CFC-113.

5. Proces wytwarzania perfluoropolieterodioli o wysokiej funkcyjności z zastosowaniem CFC-113.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 603 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 612 z 20022002-05-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 611 z 20022002-05-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt SK. 20/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 610 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 609 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 608 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 607 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 606 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 605 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 604 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 602 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 601 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 600 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 599 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 598 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 597 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 596 z 20022002-05-29

  Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Przesłuchanie przy użyciu wariografu

  Czy w polskim prawie stosuje sie wariograf? Czy osoba oskarżona może zażądać przesłuchania siebie za pomocą wykrywacza kłamstw i czy Sąd ma obowiązek przychylić (...)

 • Czynniki szkodliwe na stanowisku kierowcy

  Podczas przeprowadzonej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w naszej spółce otrzymaliśmy nakaz do przeprowadzenia badań, pomiarów czynników szkodliwych (...)

 • Dopalacze na telefon

  Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. (...)

 • Wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń

  Jak wysokie powinno być pomieszczenie, w którym mają przebywać ludzie?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-12-04 nr 359 poz. 28

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2077/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie (...)

 • Legislacja UE z 2006-12-05 nr 337 poz. 3

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu (...)

 • Monitor Polski 2002 nr 22 poz. 396

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu prac uznawanych za prace laboratoryjne i analityczne, w których mogą być stosowane poszczególne substancje kontrolowane, oraz wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu krajowego substancji kontrolowanych używanych do celów laboratoryjnych i analitycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-08 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie ustalenia dozwolonych ilości tetrachlorku węgla produkowanego w celu eksportu, listy technologii, w których substancja ta może być używana, oraz wzoru dokumentu służącego do ewidencjonowania produkcji tetrachlorku węgla i sposobu wykorzystania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1733

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w działalności gospodarczej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.