Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 607 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-29
Data wydania:2002-05-06
Data wejscia w życie:2002-06-13
Data obowiązywania:2002-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 607 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 66                — 4754 —                Poz. 607


607

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania. Na podstawie art. 17 ust. 2h ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Bezpłatne mieszkanie dla uprawnionego pracownika Służby Parków Narodowych, zwanego dalej „pracownikiem”, przydziela się na jego wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) dane osobowe pracownika,

2) datę i miejsce zatrudnienia,

3) liczbę osób pozostających z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,

4) stopień ich pokrewieństwa. § 2.

1. Dyrektor parku narodowego, zwany dalej „Dyrektorem”, wyznacza z zasobów mieszkaniowych parku narodowego bezpłatne mieszkanie przeznaczone dla pracownika.

2. Dyrektor wyznaczając bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia jego lokalizację. § 3.

1. Bezpłatne mieszkanie przydziela się na czas zatrudnienia na stanowisku służbowym uprawniającym do mieszkania.

2. Bezpłatne mieszkanie przydziela się na podstawie umowy zawieranej:

1) z Dyrektorem przez dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych,

2) z pracownikiem Służby Parków Narodowych przez Dyrektora.

3. W umowie, o której mowa w ust. 2, ustala się:

1) termin zwolnienia przez pracownika bezpłatnego mieszkania, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do bezpłatnego mieszkania,

2) sposób zwalniania przez pracownika przechodzącego na emeryturę lub rentę bezpłatnego mieszkania oraz możliwość przydzielenia lokalu zamiennego.

4. Zwolnienie przez pracownika bezpłatnego mieszkania obejmuje wszystkie osoby pozostające z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. § 4.

1. Ekwiwalent za niewykorzystanie bezpłatnego mieszkania przyznaje się pracownikowi na jego wniosek.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, pracownik załącza oświadczenie o liczbie i stopniu pokrewieństwa osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Stawka czynszu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej w stosunkach wolnego najmu lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz niestanowiącego własności Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych obliczana jest w każdym z parków narodowych.

4. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi parku narodowego oblicza Dyrektor, a Dyrektorowi — dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych, przyjmując iloczyn średniej stawki czynszu i powierzchni normatywnej przysługującej pracownikowi.

5. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, wypłacany jest każdego miesiąca łącznie z wynagrodzeniem. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 607 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 612 z 20022002-05-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 611 z 20022002-05-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt SK. 20/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 610 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 609 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 608 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 606 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 605 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 604 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 603 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 602 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 601 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 600 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 599 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 598 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 597 z 20022002-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 596 z 20022002-05-29

  Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1046

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-07 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1592

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.