Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 986 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-17
Data wydania:2003-01-30
Data wejscia w życie:2003-07-02
Data obowiązywania:2003-06-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 986 z 2003


Strona 1 z 2
986

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że w oparciu o ustawę z dnia 26 maja 2000 r. o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska (Dz. U. Nr 53, poz. 636), sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 24 listopada 2000 r. wyżej wymienione akty prawne. Zgodnie z art. 44 ust. 1 Traktatu i art. 18 ust. 1 Protokołu weszły one w życie dnia 16 kwietnia 1998 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 lipca 2001 r. Zgodnie z art. 20(3) Traktatu Karty Energetycznej Rzeczpospolita Polska wyznaczyła jako punkt informacyjny Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Energetyki, Plac Trzech Krzyży 3, 00-507 Warszawa tel.: (0048-22) 693 5873 faks: (0048-22) 693 4036

1. Przy składaniu dokumentu ratyfikacji, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt (b) (II) Traktatu Karty Energetycznej zostało dołączone oświadczenie, że „Rzeczpospolita Polska wybrała opcję dołączenia się do załącznika ID Traktatu i tym samym nie udziela bezwarunkowej zgody na przedłożenie sporu pomiędzy inwestorem zagranicznym a Rzecząpospolitą Polską do międzynarodowego arbitrażu lub koncyliacji, gdy spór taki został już wniesiony do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd lub trybunał administracyjny w Polsce albo zgodnie z wcześniej uzgodnioną procedurą rozstrzygania sporów.

Dziennik Ustaw Nr 105                — 6979 — Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Była Jugosławiańska Republika Macedonii Republika Malty Republika Mołdowy Mongolia Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Republika Portugalska Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Tadżykistanu Republika Turcji Turkmenistan Ukraina Republika Uzbekistanu Republika Węgierska Republika Włoska                Poz. 986


Powyższe stanowisko jest oparte na zasadzie unikania wydawania dwóch orzeczeń dla rozstrzygnięcia tego samego sporu. W świetle polskiego Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) wniesienie pozwu do sądu pierwszej instancji wyklucza możliwość poszukiwania ochrony prawnej na podstawie innej procedury/w innym trybie. Zgodnie z art. 203 k.p.c., pozew może być wycofany bez zgody pozwanego przed rozpoczęciem rozprawy sądowej, chyba że wycofanie się jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczenia. W takim przypadku wycofanie pozwu jest możliwe do czasu doręczenia wyroku. Art. 711 k.p.c. stwierdza, iż orzeczenie lub decyzja wydana przez sąd polubowny ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądowy po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności. Taka decyzja sądu polubownego jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie. Art. 1105 § 2 k.p.c. przewiduje możliwość wyłączenia, na podstawie umowy, jurysdykcji polskich sądów na rzecz działającego za granicą sądu polubownego. Jednak zgodnie z § 3 tego artykułu sąd polski bierze pod uwagę taką umowę, a zagraniczny sąd polubowny tylko wówczas, gdy strona zarzut taki podniesie i należycie go uzasadni przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Ponadto Polska jest stroną Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.”.

2. Następujące państwa złożyły dokument ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia do Traktatu i Protokołu i stały się ich stronami: Republika Albanii Republika Armenii Republika Austrii Republika Azerbejdżanu Królestwo Belgii Bośnia i Hercegowina Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Gruzja Królestwo Hiszpanii Irlandia Japonia Republika Kazachstanu Republika Kirgiska Księstwo Liechtensteinu

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Składając dokument ratyfikacji, Włochy złożyły następujące oświadczenie: „Zgodnie z art. 26 ust. 8 lit. 6 (ii) Włochy oświadczają, że nie wyrażają zgody, aby w sporze między inwestorem a Umawiającą się Stroną rozstrzygnięcie nastąpiło w drodze arbitrażu lub poprzez międzynarodowe postępowanie ugodowe, jeśli inwestor ten przekazał już spór do: a) sądów włoskich lub trybunałów administracyjnych albo b) stosował wcześniej uzgodnioną procedurę rozstrzygania sporu. W tym celu dwa różne warianty mogą być rozważone:

1. jeżeli decyzja o rozstrzygnięciu sporu nie została jeszcze podjęta przez organ sądowy lub wewnętrzne organy właściwe do postępowania ugodowego, inwestor może zrezygnować w czasie postępowania z tej procedury lub niezależnie od niej stosować inne formy ugody;

2. jeżeli spór został zakończony decyzją lub jakimkolwiek nakazem egzekucyjnym, żadna inna ugoda lub międzynarodowy arbitraż nie są możliwe. Powyższe oświadczenia oparte są bądź na zasadzie niestwarzania podwójnego niebezpieczeństwa (dla

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 986 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 996 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 995 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 994 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 993 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 992 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 991 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 990 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 989 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 988 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 987 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 985 z 20032003-06-17

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umieszczenie słupa przez zakład energetyczny

  W sadzie w gospodarstwie rolnym przejętym od rodziców znajduje się słup linii energetycznej do mojego gospodarstwa, a także do innych domów. Rodzice nie zawierali w (...)

 • Jak doprowadzić energię elektryczną do działki rolnej?

  Proszę o informacje czy istnieją jakieś obostrzenia dotyczące doprowadzenie energii elektrycznej do działki rolnej, której jestem właścicielem? Jeśli nie, proszę (...)

 • Opodatkowanie świadectwa energetycznego

  Pracownik jest w trakcie szkolenia umożliwiającego mu sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej. Firma go zatrudniającą chce podpisywać umowy na sporządzanie (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.