Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 991 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-17
Data wydania:2003-06-02
Data wejscia w życie:2003-07-02
Data obowiązywania:2003-06-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 991 z 2003


Strona 1 z 3
991

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1) z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) kategorie urządzeń i czystych nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego;

2) wysokość, sposób pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1;

3) organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1.

Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

Dziennik Ustaw Nr 105                — 7007 —                Poz. 991


§ 2.

1. Ustala się kategorie urządzeń i czystych nośników oraz wysokość opłat od:

1) magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Jeżeli urządzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi część składową urządzenia zawierającego elementy niepodlegające opłacie, opłata jest pobierana od tej części składowej urządzenia, która służy do utrwalania utworów. § 3.

1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, są:

1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS — na rzecz twórców;

2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP — na rzecz artystów wykonawców;

3) Związek Producentów Audio-Video ZPAV — na rzecz producentów fonogramów i wideogramów.

2. Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:

1) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS — na rzecz twórców, b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP — na rzecz artystów wykonawców, c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV — na rzecz producentów fonogramów;

2) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich — na rzecz twórców, b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP — na rzecz artystów wykonawców, c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV — na rzecz producentów wideogramów. §

4. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, są:

1) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL — na rzecz twórców;

2) Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” — na rzecz wydawców. §

5. Organizacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, przy poborze opłat mogą działać wspólnie. § 6.

1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 pobierają opłatę za dany kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału. Wraz z opłatą są przekazywane informacje stanowiące podstawę określenia wysokości tej opłaty.

2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują, w terminie 60 dni po upływie danego kwartału, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi reprezentującym twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, zwanym dalej „organizacjami reprezentującymi podmioty uprawnione”, kwoty należne reprezentowanym przez te organizacje podmiotom uprawnionym wraz z rozliczeniem pobranych opłat. § 7.

1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione opłaty w wysokości proporcjonalnej do zakresu utrwalania do własnego użytku osobistego utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów pochodzących od reprezentowanych przez te organizacje podmiotów.

2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat, na podstawie porozumienia zawartego przez wszystkie organizacje reprezentujące podmioty uprawnione, po ustaleniu — przy uwzględnieniu wyników badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar utrwalania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów do własnego użytku osobistego — jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych.

3. W przypadku braku porozumienia organizacji reprezentujących podmioty uprawnione organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat po ustaleniu, przy uwzględnieniu wyników badań, o których mowa w ust. 2, jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych. Organizacja reprezentująca podmioty uprawnione może zgłosić zastrzeżenie organizacjom wymienionym w § 3 ust. 2 i § 4 dotyczące wysokości przypadającej kwoty opłat i przedstawić dokumentację w tym zakresie.

4. W przypadku braku akceptacji zastrzeżenia ze strony innych organizacji organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 wydzielają, do czasu rozstrzygnięcia sporu, kwotę w wysokości równowartości udokumentowanego roszczenia organizacji reprezentującej uprawnione podmioty.

5. Wybór podmiotu przeprowadzającego badania, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz ich zakres i częstotliwość uzgadniają wszystkie organizacje reprezentujące

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 991 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 996 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 995 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 994 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 993 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 992 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 990 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 989 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 988 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 987 z 20032003-06-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 986 z 20032003-06-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 985 z 20032003-06-17

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-24 poz. 616

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-10 poz. 1435

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-27 poz. 1662

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-21 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.