Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 122 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-29
Data wydania:2003-01-10
Data wejscia w życie:2003-02-06
Data obowiązywania:2003-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 122 z 2003


Strona 1 z 2
122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i sposób sprawowania nadzoru przez wojewódzkich lekarzy weterynarii nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt;

———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) szczegółowe zasady i sposób sprawowania nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad obrotem paszami leczniczymi;

3) wymagane kwalifikacje osób pełniących funkcje kontrolne. § 2.

1. Wojewódzki lekarz weterynarii sprawuje nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt przy pomocy pracowników wojewódzkiego inspektoratu weterynarii.

2. Powiatowy lekarz weterynarii sprawuje nadzór nad obrotem paszami leczniczymi przy pomocy pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii. § 3.

1. Pracownicy, o których mowa w § 2, zwani dalej „weterynaryjnymi inspektorami farmaceutycznymi”, w ramach nadzoru nad obrotem produktami lecz-

Dziennik Ustaw Nr 11                — 791 —                Poz. 122


niczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt albo paszami leczniczymi, zwanym dalej „obrotem”, przeprowadzają kontrole: okresowe, doraźne i sprawdzające.

2. Kontrole okresowe są prowadzone w celu zapewnienia przestrzegania wymagań dotyczących warunków prowadzeniu obrotu.

3. Kontrole doraźne są prowadzone w razie zaistnienia podejrzenia naruszenia warunków prowadzenia obrotu.

4. Kontrole sprawdzające są prowadzone w celu stwierdzenia, czy nieprawidłowości i uchybienia ujawnione w toku kontroli okresowych i doraźnych zostały usunięte. § 4.

1. Weterynaryjny inspektor farmaceutyczny przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawia imienne upoważnienie wydane odpowiednio przez wojewódzkiego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii.

2. Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej weterynaryjnego inspektora farmaceutycznego, miejsce i zakres kontroli oraz podstawę prawną do jej przeprowadzenia. §

5. W ramach kontroli, o których mowa w § 3 ust. 1, weterynaryjni inspektorzy farmaceutyczni sprawdzają:

1) termin ważności produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów medycznych przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt, zwanych dalej „produktami lub wyrobami”, albo pasz leczniczych;

2) wymagane odrębnymi przepisami dokumenty dotyczące prowadzonej działalności;

3) warunki i sposób przyjmowania produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych;

4) oznakowanie i opakowanie produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych;

5) stan techniczny i sanitarny oraz wyposażenie lokalu, w którym jest prowadzony obrót;

6) warunki przechowywania produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych;

7) warunki załadunku i transportu produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych;

8) kwalifikacje osób prowadzących działalność lub osób je zastępujących. § 6.

1. Z przeprowadzonej kontroli weterynaryjny inspektor farmaceutyczny sporządza protokół.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, weterynaryjny inspektor farmaceutyczny zamieszcza informacje o:

1) dacie i miejscu sporządzenia protokołu;

2) dacie i miejscu kontroli;

3) rodzaju kontroli, wskazując jeden z rodzajów kontroli wymienionych w § 3 ust. 1;

4) nazwisku i imieniu oraz numerze legitymacji służbowej weterynaryjnego inspektora farmaceutycznego przeprowadzającego kontrolę;

5) firmie lub nazwie podmiotu kontrolowanego, jego siedzibie i adresie oraz oznaczeniu formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej — jej imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania i adresie;

6) stanie zastanym przez weterynaryjnego inspektora farmaceutycznego w chwili przeprowadzania kontroli, z wyszczególnieniem stwierdzonych uchybień w zakresie: a) prowadzenia dokumentacji obrotu, b) stanu technicznego i sanitarnego oraz wyposażenia lokalu, w którym jest prowadzony obrót, c) przyjmowania i wydawania produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych, d) przechowywania produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych, e) załadunku i transportu produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych, f) niezarejestrowanych lub niedopuszczonych do obrotu produktów lub wyrobów, g) oznakowania i opakowania produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych, h) przeterminowanych lub zepsutych produktów lub wyrobów albo pasz leczniczych, i) książki kontroli, j) kwalifikacji osób prowadzących kontrolowaną działalność lub osób je zastępujących;

7) wnioskach i zaleceniach oraz terminach ich realizacji;

8) załączonych do protokołu załącznikach, jeżeli zostały sporządzone.

3. Protokół podpisują: weterynaryjny inspektor farmaceutyczny, podmiot kontrolowany oraz osoby, których wyjaśnienia, jako istotne dla czynności kontrolnych, przytoczone zostały w protokole.

4. O odmowie podpisania protokołu i przyczynie tej odmowy weterynaryjny inspektor farmaceutyczny dokonuje wzmianki w protokole.

5. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany lub osoby, których wyjaśnienia jako istotne dla czynności kontrolnych przytoczone zostały w protokole, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez weterynaryjnego inspektora farmaceutycznego.

6. Podmiot kontrolowany może, najpóźniej w terminie 3 dni od przedłożenia mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów i wniosków zawartych w protokole; w razie uwzględnienia zastrzeżeń weterynaryjny inspektor farmaceutyczny uzupełnia protokół.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 122 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 123 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 121 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 120 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 119 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 118 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 117 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 116 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 115 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 114 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 113 z 20032003-01-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1331

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-10 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-25 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1814

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.