Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 42 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-15
Data wydania:2002-12-17
Data wejscia w życie:2003-01-31
Data obowiązywania:2003-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 42 z 2003


42

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, są:

1) hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych;

2) zakłady lecznicze dla zwierząt;

3) lekarze weterynarii prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną;

4) apteki ogólnodostępne; ———————

1)

5) punkty apteczne;

6) sklepy zoologiczne;

7) sklepy ogólnodostępne;

8) osoby prowadzące gospodarstwa rolne, w których utrzymywane są zwierzęta;

9) Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna — na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

10) wojewódzkie inspektoraty weterynarii, szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunku weterynaria oraz jednostki badawczo-rozwojowe na potrzeby ich statutowej działalności.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4—8, są uprawnione do zakupu wyłącznie produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez recepty lekarza weterynarii. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 42 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-17 poz. 1271

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-05 poz. 321

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 555

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-10 poz. 42

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1855

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.