Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 2004


Strona 1 z 33

Dziennik Ustaw Nr 103                — 7407 —                Poz. 1091


1091

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego2) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz przepisów międzynarodowych zawierających wymagania dla wyposażenia morskiego;

2) rodzaj wyposażenia morskiego podlegającego procedurom oceny zgodności;

3) procedury oceny zgodności dla wyposażenia morskiego;

4) metody badań wyposażenia morskiego;

5) wzór znaku zgodności i sposób jego umieszczania na wyposażeniu morskim. §

2. Wykaz przepisów międzynarodowych zawierających wymagania dla wyposażenia morskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Wyposażenie morskie podlegające procedurom oceny zgodności, wymagania oraz normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 4.

1. Wyposażenie morskie, przed wprowadzeniem do obrotu, poddaje się następującym procedurom oceny zgodności:

1) badaniu typu WE (moduł B) oraz zgodnie z wyborem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, procedurom: a) zapewnienia jakości produkcji (moduł D) albo b) zapewnienia jakości wyrobu (moduł E), albo c) weryfikacją wyrobu (moduł F); ———————

1)

2) weryfikacji jednostkowej wyrobu (moduł G) dla wyrobów produkowanych jednostkowo lub w małych ilościach.

2. Procedury oceny zgodności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

5. W procedurach oceny zgodności, o których mowa w § 4, uczestniczą notyfikowane jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria, zwane dalej „jednostkami notyfikowanymi”. §

6. Po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w § 4, producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia pisemną deklarację zgodności. § 7.

1. Przed wprowadzeniem wyposażenia morskiego do obrotu producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na wyposażeniu znak zgodności.

2. Po znaku zgodności umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej przeprowadzającej procedurę oceny zgodności, jeżeli jednostka ta była zaangażowana w kontrolę produkcji, oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak zgodności został naniesiony. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej jest umieszczany albo przez tę jednostkę, albo przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

3. Wzór znaku zgodności określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Znak zgodności umieszcza się na wyposażeniu morskim lub na jego tabliczce znamionowej, tak aby był widoczny, czytelny i trwały przez czas użytkowania wyposażenia. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie ma gwarancji zapewnienia tych warunków, znak zgodności umieszcza się na opakowaniu wyposażenia, etykiecie lub ulotce.

5. Znak zgodności umieszcza się na wyposażeniu morskim w końcowej fazie produkcji. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia morskiego (Dz. Urz. WE L 046, z 17.02.1997, z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej — dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1093 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1092 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1089 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1085 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1084 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1082 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1081 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki?

 • Ryczałt a ewidencja wyposażenia

  Prowadzę działalność gospodarczą (Ryczałt + VAT). Mam ewidencję środków trwałych o dużej wartości. Czy przy małych wartościach narzędzi i maszyn od 1500 do (...)

 • Ewidencja wyposażenia w firmie

  Czy nabywając urządzenia peryferyjne do komputera - drukarkę, nowy monitor, skaner itp. jestem obowiązany wprowadzać te urządzenia do ewidencji wyposażenia firmy. Każde (...)

 • Szkoda z zalania a wyposażenie

  W naszej firmie nastąpiło zalanie z powodu pęknięcia rury. Dostaliśmy odszkodowanie z PZU za wykładzinę plus farbę na ścianę. Uszkodzeniu uległo jednak kilka urządzeń (...)

 • Kamizelki odblaskowe w samochodzie

  Czy od 1 kwietnia jest obowiązkowa w naszym kraju kamizelka odblaskowa w wyposażeniu samochodu osobowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1977-12-17 poz. 163

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1015

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-07 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.