Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1342 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-04
Data wydania:2004-05-11
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1342 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 128                — 9015 —                Poz. 1342


1342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, okresową służbę wojskową i pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz pełniącym służbę kandydacką, zwanym dalej „żołnierzami”. § 2.

1. Wypłaty uposażenia oraz innych należności pieniężnych dokonuje się według wyboru żołnierza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 3, w formie bezpośredniej w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej albo w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy (konto osobiste) wskazany na piśmie przez tego żołnierza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1, może na wniosek żołnierza wyrazić zgodę na wypłatę tych należności w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez żołnierza. W takim przypadku koszty opłaty przekazu ponosi żołnierz.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której:

1) w związku z koniecznością zapewnienia wypłat należności pieniężnych zachodzi potrzeba przewożenia z banku wartości pieniężnych przekraczających jednorazowo jedną jednostkę obliczeniową określoną w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 oraz z 2000 r. Nr 17, poz. 221), ———————

1)

2) pododdziały stale stacjonują poza miejscowością będącą siedzibą macierzystej jednostki wojskowej albo

3) położenie (dyslokacja) lub warunki lokalowe niezależnie od organów wojskowych nie zapewniają w pełni bezpiecznego przechowywania gotówki — może podjąć decyzję o wypłacie uposażeń i innych należności pieniężnych dla żołnierzy w formie bezgotówkowej. W takich przypadkach żołnierzom, którzy nie wskazali rachunku bankowego (konta osobistego), wypłaca się należności wymienione w ust. 1 w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez żołnierza — na koszt wojska. § 3.

1. Wypłaty odprawy, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, dokonuje się w formie bezgotówkowej lub w formie przekazu pieniężnego — na rachunek bankowy (konto osobiste) albo na adres wskazany na piśmie przez osobę zwalnianą z odbywania zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego. W takim przypadku koszty opłaty przelewu lub przekazu ponosi jednostka wojskowa.

2. W uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej wypłacającej odprawę, o której mowa w ust. 1, może podjąć decyzję o wypłacie tej należności w formie bezpośredniej w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.2)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729, z 2001 r. Nr 30, poz. 347, z 2002 r. Nr 86, poz. 780 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 271), które traci moc, w zakresie uregulowanym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1342 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1351 z 20042004-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2004 r. sygn. akt SK 38/03

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1350 z 20042004-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r. sygn. akt Sk 32/03

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1349 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1348 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1347 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1346 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1345 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1344 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1343 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1341 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1340 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1339 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1338 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie taryfy maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiązkowym oraz trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1337 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1336 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1335 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1334 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-11 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1647

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 232

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.