Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1343 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-04
Data wydania:2004-05-12
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1343 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 128                — 9016 —                Poz. 1343


1343

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką Na podstawie art. 138 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką. §

2. Przydziały mobilizacyjne nadaje się i unieważnia w czasie pokoju. § 3.

1. Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, którzy:

1) spełniają wymagane kwalifikacje określone dla stanowiska służbowego, na jakim żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny;

2) posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby na stanowisku służbowym;

3) uzyskali pozytywną okresową opinię służbową z wykonywania obowiązków na stanowisku zajmowanym w czasie pokoju;

4) posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbowego, na jakim żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

2. Przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się żołnierzom zawodowym:

1) pełniącym służbę poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy skierowanych do pełnienia służby w strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej, których stanowiska występują w etacie czasu „W”;

2) w stosunku do których orzeczono karę usunięcia z zawodowej służby wojskowej, do czasu jej uprawomocnienia się;

3) zawieszonym w czynnościach służbowych;

4) tymczasowo aresztowanym. §

4. ˚ołnierzom pełniącym służbę kandydacką można nadać przydziały mobilizacyjne na stanowiska służbowe przewidziane dla żołnierzy zawodowych, jeżeli występują takie potrzeby, w jednostkach wojskowych, w których żołnierze ci odbywali praktyki służbo§ 6.

1. Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, który łącznie spełnia warunki określone w § 3 ust. 1, stosownie do potrzeb mobilizacyjnych:

1) na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej innej niż ta, w której pełni służbę w czasie pokoju, albo we na ostatnim roku nauki przewidzianym programem szkolenia służby kandydackiej. § 5.

1. W rozkazie personalno-mobilizacyjnym o nadaniu przydziału mobilizacyjnego określa się:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca;

2) datę urodzenia;

3) aktualny przydział służbowy, w tym stanowisko służbowe, komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową i numer etatu;

4) przydział mobilizacyjny, w tym stanowisko służbowe, komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową i numer etatu;

5) jednostkę organizacyjną istniejącą w czasie pokoju, która podczas mobilizacji uzupełnia się albo przeformowuje według etatu czasu wojennego lub której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innej jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, zwaną dalej „jednostką wojskową mobilizującą”, oraz jej miejsce stałej dyslokacji.

2. Rozkaz personalno-mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w jednym egzemplarzu, zbiorowo lub indywidualnie dla danego żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką.

3. ˚ołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką zapoznaje z treścią rozkazu personalno-mobilizacyjnego bezpośredni przełożony.

4. ˚ołnierz zawodowy i żołnierz pełniący służbę kandydacką potwierdza zapoznanie się z treścią rozkazu personalno-mobilizacyjnego własnoręcznym podpisem.

5. Wyciąg z rozkazu personalno-mobilizacyjnego doręcza się dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy i żołnierz pełniący służbę kandydacką pełni służbę wojskową w czasie pokoju, oraz dowódcy jednostki wojskowej mobilizującej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1343 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1351 z 20042004-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2004 r. sygn. akt SK 38/03

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1350 z 20042004-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r. sygn. akt Sk 32/03

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1349 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1348 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1347 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1346 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1345 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1344 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1342 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1341 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1340 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1339 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1338 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie taryfy maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiązkowym oraz trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1337 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1336 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1335 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1334 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Małżeńskie stosunki majątkowe

  W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mieli przydział mieszkania służbowego, gdyż jeden z nich był zawodowym żołnierzem. Następnie jednostka wojskowa wypłaciła (...)

 • Rozwód a OFE

  Planujemy z żoną wziąć rozwód. Jestem żołnierzem zawodowym, a żona - nauczycielką. Z tego co jest mi wiadome, żołnierzom nie jest odprowadzana składka na II filar (...)

 • Wykupienie mieszkania z WAM

  W 1997 roku wykupiłam mieszkanie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę blisko 40 tys. zł. (34 m2). Zawiązała się wspólnota mieszkaniowa i zaczęliśmy wpłacać (...)

 • Emerytura wojskowa

  Kto jest uprawniony do emerytury wojskowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1535

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski 2003 nr 22 poz. 331

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie zapewnienia żołnierzom uprawnień wyborczych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 670

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.