Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1696 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-19
Data wydania:2004-06-18
Data wejscia w życie:2004-07-19
Data obowiązywania:2004-07-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1696 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 162                — 11420 —                Poz. 1696


1696

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje, wzory i sposób prowadzenia dzienników oraz innych dokumentów na statkach o polskiej przynależności oraz sposób przechowywania tych dokumentów. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) GMDSS — Âwiatowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa;

2) dyrektor urzędu morskiego — należy przez to rozumieć także konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dzienniki są poświadczane za granicą;

3) statek rybacki — jednostkę pływającą o długości do 45 metrów, przeznaczoną do połowów, skupu, przetwórstwa, transportu, chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich oraz do celów szkoleniowych i naukowo-badawczych w dziedzinie rybołówstwa. §

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostek pływających Marynarki Wojennej, Policji i Straży Granicznej;

2) statków zarejestrowanych w rejestrach statków żeglugi śródlądowej, poruszających się po morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej;

3) bezzałogowych statków bez napędu mechanicznego;

4) statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji;

5) statków bezpokładowych. § 4.

1. Na statkach, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzi się dziennik:

1) pokładowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) maszynowy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; ———————

1)

3) GMDSS, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. W żegludze krajowej:

1) na statkach rybackich,

2) na innych statkach o pojemności brutto poniżej 50 i mocy silników poniżej 400 kW — prowadzi się dziennik pokładowo-maszynowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 5.

1. Obowiązek prowadzenia dzienników powstaje z chwilą wyznaczenia kapitana i obsadzenia statku załogą, choćby w niepełnym składzie, niezależnie od stanu gotowości statku do eksploatacji.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy statku, którego przynależność została zawieszona na wniosek właściciela statku, w trakcie trwania zawieszenia. § 6.

1. Dziennik oraz inne dokumenty zawierające dane dotyczące statku należy dostarczyć wraz z wnioskiem o poświadczenie dziennika do dyrektora urzędu morskiego.

2. Dziennik powinien być zarejestrowany i opatrzony numerem nadanym przez dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku.

3. Numer dziennika oraz miejsce i datę dokonania rejestracji dziennika wpisuje się w oznaczonych miejscach i opatruje pieczęcią rejestrującego urzędu oraz podpisem dyrektora urzędu morskiego lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Dyrektor urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku poświadcza dziennik w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. W przypadku gdy dzienniki są poświadczane za granicą, informacje dotyczące dokonanych poświadczeń dzienników konsul Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje w terminie 30 dni Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. § 7.

1. Dzienniki pokładowe i pokładowo-maszynowe prowadzone są przez właściwego oficera wachtowego.

2. Dziennik maszynowy prowadzi osoba posiadająca dyplom oficera mechanika wachtowego.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz.1429).

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11421 —                Poz. 1696


3. Dziennik GMDSS prowadzi osoba posiadająca uprawnienia operatora GMDSS.

4. Jeżeli na statku nie ma osoby uprawnionej do prowadzenia dzienników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2, prowadzi je kapitan statku, a dziennik maszynowy — kierownik maszyn.

5. Kapitan statku ponosi odpowiedzialność za należyte prowadzenie i przechowywanie dzienników.

6. Jeżeli na statku prowadzi się brudnopisy dzienników, należy je przechowywać razem z dziennikami. § 8.

1. Poza osobami upoważnionymi do prowadzenia dzienników, o których mowa w § 7, wpisów do dzienników mogą dokonywać organy administracji morskiej i organy, przed którymi składa się protest morski.

2. Dokonywanie wpisów przez osoby lub organy inne niż określone w ust. 1 jest zabronione.

3. Wpisów, o których mowa w ust. 2, można dokonywać tylko na zapasowych stronach dziennika zatytułowanych „Uwagi”. § 9.

1. Wpisów do dziennika dokonuje się codziennie od godz. 0100 do godz. 2400 w języku polskim, starannie, drukowanymi literami, bez używania korekt, tuszem, atramentem lub innym nieusuwalnym środkiem piśmienniczym.

2. Pomyłki prostuje się przez przekreślenie błędnego tekstu w sposób pozwalający na jego odczytanie i wpisanie obok tekstu prawidłowego, poświadczonego podpisem uprawnionej osoby. W rubryce „uwagi” należy umieścić wzmiankę „poprawione (wpisać treść poprawki) uważać za prawdziwe”.

3. W przypadku skreślenia wpisu należy umieścić wzmiankę „skreślone (podać skreślone wyrazy) uważać za prawdziwe”. Wzmiankę powinien potwierdzić podpisem kapitan albo inna uprawniona osoba, w zależności od rodzaju dziennika, w którym jest umieszczona. § 10.

1. Na statku o długości całkowitej przekraczającej 24 m i mocy silnika ponad 400 kW kapitan statku prowadzi ewidencję dzienników oraz innych dokumentów, które powinny być przechowywane na statku.

2. Poszczególne rodzaje dzienników wpisuje się do ewidencji oddzielnie, nadając im odrębną numerację porządkową. § 11.

1. Z chwilą dokonania pierwszego wpisu dziennik uznaje się za rozpoczęty i do jego zakończenia jest przechowywany na statku.

2. Zakończone dzienniki powinny być przekazane armatorowi w terminie 90 dni od daty ostatniego wpisu. Armator przechowuje zakończone dzienniki przez okres 10 lat od daty przekazania.

3. W przypadku zatrzymania dziennika z powodu awarii statku lub innych przyczyn przez organy administracji morskiej lub przez izbę morską należy zatrzymany dziennik uznać za wycofany i zakończony z datą ostatniego dokonania wpisu i z tą samą datą należy rozpocząć prowadzenie nowego egzemplarza dziennika.

4. Dzienniki należy przechowywać na statku w taki sposób, aby były zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami i zaginięciem. §

12. Dzienniki i inne dokumenty statku oraz ich ewidencja powinny być przedstawione do kontroli na każde żądanie organu administracji morskiej lub innych uprawnionych podmiotów. §

13. Dzienniki rozpoczęte i prowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra ˚eglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich (Dz. U. Nr 19, poz. 104, z późn. zm.2)) prowadzi się do ich zakończenia. §

14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Infrastruktury: K. Opawski ———————

2)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1968 r. Nr 39, poz. 280, z 1973 r. Nr 13, poz. 98, z 1976 r. Nr 35, poz. 210 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 29.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra ˚eglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich (Dz. U. Nr 19, poz. 104, z 1968 r. Nr 39, poz. 280, z 1973 r. Nr 13, poz. 98, z 1976 r. Nr 35, poz. 210 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 29), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) utraciło moc z dniem 5 czerwca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11422 —                Poz. 1696


Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. (poz. 1696)

Załącznik nr 1

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11423 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11424 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11425 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11426 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11427 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11428 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11429 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11430 —                Poz. 1696


Załącznik nr 2

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11431 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11432 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11433 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11434 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11435 —                Poz. 1696


Załącznik nr 3

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11436 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11437 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11438 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11439 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11440 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11441 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11442 —                Poz. 1696


Załącznik nr 4

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11443 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11444 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11445 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11446 —                Poz. 1696


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1696 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1710 z 20042004-07-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1709 z 20042004-07-19

  Obwieszczenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1708 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1707 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1706 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1705 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1704 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1703 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1702 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1701 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1700 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1699 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1698 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1697 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1695 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1694 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1693 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1692 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1691 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1690 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.