Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1702 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-19
Data wydania:2004-07-02
Data wejscia w życie:2004-09-01
Data obowiązywania:2004-07-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1702 z 2004


1702

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeliczania kwoty przekazanych składek na podstawę wymiaru świadczenia. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) instytucji finansowej — należy przez to rozumieć instytucję finansową określoną w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych; ———————

1)

2) oddziale Zakładu — należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania oszczędzającego;

3) oszczędzającym — należy przez to rozumieć osobę fizyczną określoną w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych;

4) kwocie składki — należy przez to rozumieć 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego. § 3.

1. Instytucja finansowa przekazująca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki podaje na dokumencie płatniczym „Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa” następujące dane:

1) w polu „nazwa odbiorcy” — nazwę oddziału Zakładu;

2) w polu „nr rachunku odbiorcy” — numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu;

3) w polu „kwota” — kwotę składki;

Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11488 —                Poz. 1702


4) w polu „nr rachunku zleceniodawcy” — numer rachunku bankowego instytucji finansowej;

5) w polu „nazwa zleceniodawcy” — nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres instytucji finansowej;

6) w polu „tytułem”: a) imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji podatkowej (NIP) oszczędzającego, a jeżeli oszczędzającemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich, podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, b) identyfikator płatności — IKE.

2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu płatniczego instytucja finansowa przesyła oszczędzającemu listem poleconym w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o prowadzenie IKE, jeżeli oszczędzający przed upływem tego terminu nie odebrał za potwierdzeniem tak poświadczonej kopii dokumentu płatniczego.

§ 4.

1. Kwotę składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52 %. Uzyskaną kwotę zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

2. Kwotę składki podlegającą przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołączonego przez oszczędzającego do wniosku o emeryturę w przypadku ubiegania się o przyznanie emerytury, której wysokość zgodnie z odrębnymi przepisami obliczana jest od podstawy wymiaru.

3. Kwotę uzyskaną w wyniku przeliczenia uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, w którym kwota składki przekazana została do oddziału Zakładu. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. Minister Polityki Społecznej: K. Pater

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1702 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1710 z 20042004-07-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1709 z 20042004-07-19

  Obwieszczenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1708 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1707 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1706 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1705 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1704 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1703 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1701 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1700 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1699 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1698 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1697 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1696 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1695 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1694 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1693 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1692 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1691 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1690 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.