Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1697 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-19
Data wydania:2004-06-29
Data wejscia w życie:2004-08-03
Data obowiązywania:2004-07-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1697 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 162                — 11447 —                Poz. 1697


1697

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości2) Na podstawie art. 25t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz składników interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, zwanego dalej „transeuropejskim systemem”;

2) zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności transeuropejskiego systemu;

3) procedury oceny zgodności podsystemów oraz treść deklaracji weryfikacji zgodności podsystemu;

4) procedury oceny zgodności składników interoperacyjności oraz treść deklaracji zgodności składnika interoperacyjności. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ERTMS — ujednolicony, europejski system zarządzania ruchem kolejowym obejmujący systemy ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R;

2) ERTMS/ETCS — system sterowania pociągiem nadzorujący, w czasie rzeczywistym, zgodność prowadzenia przez maszynistę pojazdu kolejowego ze wskazaniami sygnalizatorów;

3) ERTMS/GSM-R — globalny system kolejowej radiokomunikacji ruchomej zapewniający łączność głosową pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego a pracownikami zatrudnionymi

———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

przy obsłudze pociągów oraz umożliwiający przesyłanie danych związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym. Rozdział 2 Wykaz składników interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu § 3.

1. W podsystemie strukturalnym o nazwie:

1) infrastruktura — wyróżnia się następujące składniki interoperacyjności: a) szyna, b) system przytwierdzeń szyn, c) podkład i podrozjazdnica, d) rozjazd kolejowy, e) skrzyżowanie torów kolejowych;

2) energia — wyróżnia się następujące składniki interoperacyjności: a) górna sieć jezdna, b) pantograf, c) nakładka stykowa;

3) sterowanie — wyróżnia się następujące składniki interoperacyjności: a) pokładowe, w tym: — platforma sprzętowo-programowa, — jednostka centralna, stanowiąca główne sterujące urządzenie wykonawcze, — rejestrator, — odometr, — specyficzne moduły transmisyjne służące do pobierania informacji z przytorowych urządzeń systemów sterowania pociągiem w transeuropejskim systemie, — urządzenia stanowiące wyposażenie taboru kolejowego wchodzące w skład ERTMS/GSM-R, b) przytorowe, w tym: — platforma sprzętowo-programowa, — jednostka centralna, stanowiąca główne urządzenie wykonawcze centrum sterowania radiowego, — eurobalisa, — europętla,

Dziennik Ustaw Nr 162 — koder do eurobalisy, — koder do europętli;                — 11448 —                Poz. 1697


w taki sposób, aby w dających się przewidzieć przypadkach ich użycia niezgodnie z instrukcjami obsługi nie zmniejszały poziomu bezpieczeństwa tych osób. §

5. Części składowe transeuropejskiego systemu związane z ruchem pociągów powinny być monitorowane i utrzymywane w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację w zakładanych warunkach. § 6.

1. Materiały stosowane do budowy i utrzymania transeuropejskiego systemu nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia osób mających do nich dostęp.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny być wybierane, rozmieszczane i wykorzystywane w sposób ograniczający, zwłaszcza w razie pożaru, emisję szkodliwych i niebezpiecznych oparów lub gazów. § 7.

1. Transeuropejski system powinien być projektowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska w sposób uwzględniający skutki oddziaływania na środowisko naturalne, wynikające z jego lokalizacji i eksploatacji.

2. Materiały stosowane do budowy i utrzymania transeuropejskiego systemu powinny zapobiegać, zwłaszcza w razie pożaru, emisji oparów lub gazów szkodliwych lub niebezpiecznych dla środowiska. §

8. Pojazdy kolejowe i urządzenia zapewniające ich zasilanie z sieci elektroenergetycznej powinny być zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby zapewniały kompatybilność elektromagnetyczną z urządzeniami, instalacjami lub sieciami, których funkcjonowanie mogłyby zakłócać. §

9. Charakterystyki urządzeń stacjonarnych stosowanych w infrastrukturze kolejowej wchodzącej w skład transeuropejskiego systemu powinny zapewniać wzajemną zgodność techniczną tych urządzeń oraz ich zgodność z parametrami technicznymi pojazdów kolejowych używanych w tym systemie. §

10. Infrastruktura kolejowa wchodząca w skład transeuropejskiego systemu do której mają dostęp pasażerowie, powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ograniczała zagrożenia dla ich zdrowia. §

11. W podsystemie strukturalnym o nazwie infrastruktura, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w transeuropejskim systemie, powinny być stosowane środki:

1) zapobiegające niepożądanemu dostępowi do urządzeń oraz wtargnięciom do obszarów ich instalacji;

2) ograniczające ryzyko narażenia pasażerów na niebezpieczeństwo na stacjach, przez które przejeżdżają, bez zatrzymania, pociągi. §

12. Urządzenia, budowle i inne obiekty wchodzące w skład podsystemu strukturalnego o nazwie energia powinny być wykonane i utrzymane w taki sposób, aby ich funkcjonowanie, w każdych warunkach,

4) tabor — wyróżnia się następujące składniki interoperacyjności: a) sprzęgi instalowane na końcach składu pociągu, b) koło, c) elementy przyłączeniowe współpracujące z urządzeniami podsystemu funkcjonalnego o nazwie utrzymanie, d) oświetlenie i urządzenia ostrzegania instalowane na końcach składu pociągu, e) szyba czołowa w kabinie maszynisty.

2. W podsystemie funkcjonalnym o nazwie utrzymanie wyróżnia się następujące składniki interoperacyjności:

1) elementy przyłączeniowe urządzeń do opróżniania toalet;

2) gniazdo elektryczne przeznaczone do podłączania urządzeń do czyszczenia składów pociągów;

3) elementy przyłączeniowe urządzeń do uzupełniania zapasów wody i piasku. Rozdział 3 Zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności transeuropejskiego systemu § 4.

1. Części składowe transeuropejskiego systemu powinny być projektowane, konstruowane, montowane, budowane, utrzymywane i monitorowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania systemu.

2. Parametry dotyczące oddziaływania „koło — szyna” powinny zapewniać stabilność pociągu gwarantującą jego bezpieczną jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością.

3. Części składowe transeuropejskiego systemu powinny być projektowane, budowane i konstruowane w:

1) taki sposób, aby wytrzymywały normalne lub wyjątkowe obciążenia, którym będą poddawane podczas ich eksploatacji;

2) sposób minimalizujący skutki awarii mających wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonowania systemu.

4. Konstrukcja pojazdów kolejowych oraz budowli i urządzeń wchodzących w skład linii kolejowych transeuropejskiego systemu, jak i rodzaj stosowanych w nich materiałów powinny, w przypadku pożaru, ograniczać powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu oraz skutki ich działania.

5. Urządzenia obsługiwane przez pracowników kolejowych lub pasażerów powinny być zaprojektowane

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11449 —                Poz. 1697


nie obniżało poziomu bezpieczeństwa osób i pojazdów kolejowych eksploatowanych w transeuropejskim systemie. §

13. Wpływ funkcjonowania urządzeń i budowli wchodzących w skład podsystemu strukturalnego o nazwie energia na środowisko naturalne nie może przekraczać dopuszczalnych wartości, określonych w przepisach o ochronie środowiska. §

14. Urządzenia i budowle wchodzące w skład podsystemu strukturalnego o nazwie energia powinny:

1) umożliwiać pociągom osiąganie wymaganych parametrów pracy;

2) być kompatybilne z urządzeniami służącymi do odbioru prądu, zamontowanymi na pojazdach kolejowych. § 15.

1. Urządzenia wchodzące w skład podsystemu strukturalnego o nazwie sterowanie oraz procedury związane z prowadzeniem ruchu kolejowego powinny umożliwiać pociągom jazdę przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

2. Części składowe podsystemu, o którym mowa w ust. 1, zainstalowane w kabinie maszynisty, powinny umożliwiać prawidłową obsługę pociągu przy uwzględnieniu warunków występujących w transeuropejskim systemie. § 16.

1. W podsystemie strukturalnym o nazwie tabor konstrukcja pojazdów kolejowych i połączeń między nimi powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby chroniła pasażerów oraz przedziały pasażerskie i obsługi w czasie kolizji lub wykolejenia.

2. Pojazdy kolejowe powinny być:

1) wyposażone w: a) systemy hamowania oraz oddziaływania „koło — szyna”, których parametry są zgodne z konstrukcją torów i obiektów inżynieryjnych oraz z systemami sterowania, b) system awaryjnego oświetlenia o natężeniu i czasie działania zapewniającym wymagany poziom bezpieczeństwa, c) wewnętrzny system nagłaśniający umożliwiający obsłudze pociągu przekazywanie informacji pasażerom;

2) projektowane, konstruowane i budowane w: a) sposób ograniczający dostęp osób nieuprawnionych do urządzeń i instalacji elektrycznych znajdujących się pod napięciem, b) taki sposób, aby w przypadku zagrożenia pasażerowie, za pomocą odpowiednich urządzeń, mieli możliwość powiadomienia o nim maszynisty lub innego pracownika zatrudnionego przy obsłudze tego pojazdu, c) taki sposób, aby system otwierania i zamykania drzwi wejściowych zapewniał pasażerom bezpieczeństwo,

d) taki sposób, aby były zapewnione odpowiednio oznakowane wyjścia awaryjne, e) sposób zapewniający spełnienie szczególnych warunków bezpieczeństwa w tunelach o długości przekraczającej 1 000 m.

3. Urządzenia i instalacje elektryczne stanowiące wyposażenie pojazdów kolejowych nie powinny obniżać poziomu bezpieczeństwa i zakłócać funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów sterowania ruchem pociągów w transeuropejskim systemie. §

17. W podsystemie strukturalnym o nazwie tabor konstrukcja istotnych dla bezpieczeństwa i eksploatacji elementów wyposażenia pojazdów kolejowych, układów jezdnych, napędowych i hamowania oraz system kontroli i sterowania pojazdem kolejowym powinny, w dających się przewidzieć sytuacjach awaryjnych, umożliwiać jazdę pociągu bez ujemnych skutków dla pozostałego wyposażenia tych pojazdów. § 18.

1. Urządzenia i instalacje elektryczne wchodzące w skład podsystemu, o którym mowa w § 17, powinny być zgodne technicznie z urządzeniami wchodzącymi w skład podsystemu strukturalnego o nazwie sterowanie.

2. Charakterystyki urządzeń do odbioru prądu zamontowanych na pojazdach trakcyjnych powinny umożliwiać im jazdę z wykorzystaniem systemów zasilania energią elektryczną, stosowanych w transeuropejskim systemie.

3. Charakterystyki pojazdów kolejowych powinny umożliwiać im jazdę na liniach kolejowych wchodzących w skład transeuropejskiego systemu. §

19. Urządzenia techniczne oraz procedury utrzymania stosowane w podsystemie funkcjonalnym o nazwie utrzymanie nie powinny:

1) stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi;

2) przekraczać dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń lub natężeń innego rodzaju uciążliwości dla środowiska. §

20. Urządzenia wchodzące w skład podsystemu funkcjonalnego o nazwie utrzymanie powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację przy obsłudze pociągów w transeuropejskim systemie. §

21. Transeuropejski system, w normalnych warunkach utrzymania, nie powinien powodować powstawania drgań oraz hałasu przekraczających dopuszczalne poziomy określone w przepisach o ochronie środowiska. §

22. Stosowane przez zarządców infrastruktury zasady eksploatacji sieci kolejowej oraz kwalifikacje posiadane przez maszynistów i innych pracowników zatrudnionych przy obsłudze pociągów powinny, przy uwzględnieniu warunków występujących w transeuropejskim systemie, zapewniać bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11450 —                Poz. 1697


§

23. Stosowane przez przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury zasady eksploatacji i utrzymania transeuropejskiego systemu, w tym systemy zapewnienia jakości jego utrzymania, a także posiadane kwalifikacje i szkolenia odbyte przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach utrzymania powinny zapewniać bezpieczeństwo, niezawodność, dyspozycyjność i efektywność transeuropejskiego systemu. Rozdział 4 Procedury oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności, deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu i deklaracja zgodności składnika interoperacyjności §

24. Procedury oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami określa dla podsystemu:

1) o nazwie infrastruktura — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca TSI odnoszącej się do podsystemu infrastruktury transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/732/WE) (Dz. Urz. WE L 245 z 12.09.2002);

2) o nazwie energia — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej dla zapewnienia interoperacyjności podsystemu energetycznego transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/733/WE) (Dz. Urz. WE L 245 z 12.09.2002);

3) o nazwie sterowanie — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu kontrolno-decyzyjnego oraz sygnalizacyjnego transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/731/WE) (Dz. Urz. WE L 245 z 12.09.2002);

4) o nazwie tabor — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej dla zapewnienia interoperacyjności podsystemu taboru transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/735/WE) (Dz. Urz. WE L 245 z 12.09.2002);

5) o nazwie utrzymanie — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu konserwacji transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/730/WE) (Dz.Urz. WE L 245 z 12.09.2002);

6) o nazwie ruch kolejowy — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu działania transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/734/WE) (Dz. Urz. WE L 245 z 12.09.2002). § 25.

1. Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, importer, inwestor, zarządca in-

frastruktury lub przewoźnik kolejowy, dla potrzeb dokonania oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami, kompletuje dokumentację techniczną.

2. Zawartość dokumentacji , o której mowa w ust. 1, określa dla podsystemu:

1) o nazwie infrastruktura — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca TSI odnoszącej się do podsystemu infrastruktury transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/732/WE);

2) o nazwie energia — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej dla zapewnienia interoperacyjności podsystemu energetycznego transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/733/WE);

3) o nazwie sterowanie — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu kontrolno-decyzyjnego oraz sygnalizacyjnego transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/731/WE);

4) o nazwie tabor — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej dla zapewnienia interoperacyjności podsystemu taboru transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/735/WE);

5) o nazwie utrzymanie — decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu konserwacji transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE(2002/730/WE).

3. Dokumenty stanowiące dokumentację, o której mowa w ust. 1, powinny zawierać datę ich sporządzenia oraz czytelny podpis wykonawcy. § 26.

1. Deklaracja zgodności składnika interoperacyjności powinna zawierać:

1) wskazanie dyrektywy, z którą składnik interoperacyjności jest zgodny;

2) firmę i adres podmiotu wystawiającego deklarację, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;

3) nazwę i typ lub rodzaj składnika interoperacyjności;

4) opis modułów zastosowanych przy dokonywaniu oceny zgodności składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;

5) opis składnika interoperacyjności oraz warunki jego stosowania;

6) wskazanie zastosowanych technicznych specyfikacji interoperacyjności;

7) nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących,

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11451 —                Poz. 1697


które uczestniczyły w procedurze oceny zgodności składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;

8) wskazanie okresu, na jaki został wydany certyfikat zgodności składnika interoperacyjności, oraz warunków jego wydania, jeżeli wydany został na czas określony lub warunkowo;

9) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;

10) datę wystawienia deklaracji zgodności.

2. Deklaracja zgodności składnika interoperacyjności powinna być sporządzona w języku polskim oraz w języku wskazanym przez podmiot, który poddał składnik interoperacyjności ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami. § 27.

1. Deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu powinna zawierać:

1) wskazanie dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny;

2) firmę i adres podmiotu wystawiającego deklarację, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;

3) ogólny opis podsystemu;

4) określenie dokumentacji związanej z przeprowadzoną weryfikacją zgodności podsystemu;

5) informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać system, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;

6) firmę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w procedurze oceny zgodności podsystemu z zasadniczymi wymaganiami;

7) termin ważności deklaracji weryfikacji zgodności podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony;

8) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji zgodności podsystemu lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;

9) datę wystawienia deklaracji weryfikacji zgodności.

2. Deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu powinna być sporządzona w języku polskim, a dla podsystemu strukturalnego o nazwie tabor — również w języku wskazanym przez podmiot, który poddał podsystem ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Rozdział 5 Przepis końcowy §

28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: K. Opawski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1697 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1710 z 20042004-07-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1709 z 20042004-07-19

  Obwieszczenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1708 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1707 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1706 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1705 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1704 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1703 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1702 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1701 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1700 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1699 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1698 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1696 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1695 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1694 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1693 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1692 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1691 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1690 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.