Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1704 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-19
Data wydania:2004-06-28
Data wejscia w życie:2004-08-03
Data obowiązywania:2004-07-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1704 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 162                — 11489 —                Poz. 1704


1704

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach2) Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 ———————

1)

i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.

877) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach, stanowiące załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 62, poz. 570 i Nr 192, poz. 1880). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. (poz. 1704)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2003/100/WE z dnia 31 października 2003 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2003). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

DOPUSZCZALNE ZAWARTOÂCI SUBSTANCJI NIEPO˚ĄDANYCH W PASZACH Dopuszczalna zawartość w mg/kg w odniesieniu do środków żywienia zwierząt o zawartości wody 12 % 4 2

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj środka żywienia zwierząt

1 1 Arsen1)

2

3 Materiały paszowe z wyjątkiem: — mączek z trawy, z wysuszonej lucerny i z wysuszonej koniczyny, wysuszonych wysłodków buraczanych i wysuszonych wysłodków buraczanych melasowanych — makuchu z rdzenia palmy — fosforanów i wapiennych alg morskich — węglanu wapnia — tlenku magnezu — pasz otrzymanych w procesie przetwarzania ryb lub innych organizmów morskich — mączki z wodorostów morskich i materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt futerkowych Mieszanki paszowe uzupełniające — z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40 % popiołu surowego

4

42) 10 15 20

152) 402) 2

62) 4

12

Dziennik Ustaw Nr 162 1 2 Ołów 2                — 11490 — 3 Materiały paszowe z wyjątkiem: — zielonek — fosforanów i wapiennych alg morskich — węglanu wapnia — drożdży Mieszanki paszowe pełnoporcjowe Mieszanki paszowe uzupełniające — z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40 % popiołu surowego Materiały paszowe z wyjątkiem: — pasz pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem skorupiaków morskich takich jak kryl morski — fosforanów i skorupiaków morskich takich jak kryl morski — węglanu wapnia — tlenku magnezu — wapiennych alg morskich Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz: — w okresie laktacji — pozostałe — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt Mieszanki paszowe uzupełniające, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40% popiołu surowego dla bydła, owiec i kóz Inne mieszanki paszowe uzupełniające Materiały paszowe — z wyjątkiem pasz uzyskiwanych w procesie przetwarzania ryb lub innych organizmów morskich Mieszanki paszowe pełnoporcjowe — z wyjątkiem mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów i kotów Mieszanki paszowe uzupełniające — z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających dla psów i kotów Mączka rybna Mieszanki paszowe pełnoporcjowe — z wyjątkiem pasz dla zwierząt domowych, oprócz ptaków i ryb akwariowych Materiały paszowe pochodzenia roślinnego Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego — z wyjątkiem pasz dla zwierząt domowych 4 10 40 15 20 5 5 10                Poz. 1704


15 150

3

Fluor

500 2 000 350 600 1 000 150

30 50 100 350 250

2

0003) 1254) 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2

4

Rtęć

5

Azotyny (wyrażone jako NaNO2)

60 15

6

Kadm

1 2

Dziennik Ustaw Nr 162 1 2                — 11491 — 3 Fosforany Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz — z wyjątkiem mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla cieląt, jagniąt i koźląt Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe — z wyjątkiem pasz dla zwierząt domowych Mieszanki paszowe uzupełniające, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40 % popiołu surowego Inne mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz 4

105) 1 0,5                Poz. 1704


56) 0,5 0,02 0,02 0,005 0,01 0,02 0,01

7

Aflatoksyna B1

Wszystkie materiały paszowe Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz z wyjątkiem: — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt ras mlecznych — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla cieląt i jagniąt Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla świń i drobiu (z wyjątkiem młodych zwierząt) Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe Mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz (z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt ras mlecznych oraz cieląt i jagniąt) Mieszanki paszowe uzupełniające dla świń i drobiu (z wyjątkiem młodych zwierząt) Inne mieszanki paszowe uzupełniające

0,02 0,02 0,005 50 250 350 100 50 10 20 5 000 1 200 20 500 100 60 300 700

8

Kwas cyjanowodorowy (kwas Materiały paszowe z wyjątkiem: pruski) — siemienia lnianego — makuchu lnianego — produktów z manioku i makuchu migdałowego Mieszanki paszowe pełnoporcjowe — z wyjątkiem mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt Wolny gossypol Materiały paszowe z wyjątkiem: — nasion bawełny — makuchu z nasion bawełny i mączki z nasion bawełny Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem kur niosek) i cieląt — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików i świń (z wyjątkiem prosiąt) Mieszanki paszowe pełnoporcjowe — z wyjątkiem mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła dorosłego

9

10

Teobromina

Dziennik Ustaw Nr 162 1 11 2 Lotny olejek gorczyczny                — 11492 — 3 Materiały paszowe — z wyjątkiem makuchu rzepakowego 4                Poz. 1704


100 4 000 (wyrażony jako izotiocyjanian allilu) 150 Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem: (wyrażony jako izotiocyjanian allilu) 1 000 — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz (z wyjątkiem mło- (wyrażony jako izotiodych zwierząt) cyjanian allilu) — mieszanek paszowych pełnoporcjowych 500 dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu (wyrażony jako izotiocyjanian allilu) Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu — z wyjątkiem mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek Wszystkie pasze zawierające zboża nierozdrobnione 1 000 500 1 000 3 000

12

Winylo-tiooksazolidon

13 14

Sporysz (Claviceps purpurea)

Nasiona chwastów oraz nie- Wszystkie pasze zmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, pojedynczo lub w połączeniu z: — Lolium temulentum L., — Lolium remotum Schrank, — Dantura stramonium L. Rącznik — Ricinus communis L. Wszystkie pasze (wyrażone jako łuski rącznika) Crotalaria spp. Aldryna Dieldryna Wszystkie pasze

1 000 1 000 1 000 10 100

15 16 17 18 19 20

}

pojedynczo lub łącznie wyrażone jako dieldryna

}

Wszystkie pasze — z wyjątkiem tłuszczów

}

0,01 0,2

Kamfechlor (Toksafen)

Wszystkie pasze

0,1 0,02 0,05 0,05 0,5 0,1 0,2 0,5 0,005 0,01 0,05

Chlordan (suma izomerów cis- i Wszystkie pasze trans-chlordanu oraz oksychlor- — z wyjątkiem tłuszczów danu wyrażona jako chlordan) DDT (suma DDT, DDE i DDD Wszystkie pasze wyrażona jako DDT) — z wyjątkiem tłuszczów Endosulfan (suma izomerów Wszystkie pasze alfa- i beta- endosulfanu oraz z wyjątkiem: siarczanu endosulfanu wyra- — kukurydzy i produktów uzyskanych z jej żona jako endosulfan) przetworzenia — nasion oleistych i produktów uzyskanych z ich przetworzenia — mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb Endryna (suma endryny i del- Wszystkie pasze ta-ketoi-endryny, wyrażona ja- — z wyjątkiem tłuszczów ko endryna

21 22

23

Dziennik Ustaw Nr 162 1 24 2                — 11493 — 3 4 0,01 0,2 0,01 0,2                Poz. 1704


Heptachlor (suma heptachloru Wszystkie pasze i epoksydu heptachloru, wyra- — z wyjątkiem tłuszczów żona jako heptachlor) Heksachlorobenzen (HCB) Wszystkie pasze — z wyjątkiem tłuszczów

25 26 26.1 26.2

26.3 27

Heksachlorocykloheksan (HCH) izomer alfa-HCH Wszystkie pasze — z wyjątkiem tłuszczów izomer beta-HCH Mieszanki paszowe — z wyjątkiem pasz dla bydła mlecznego Materiały paszowe — z wyjątkiem tłuszczów izomer gamma-HCH Wszystkie pasze — z wyjątkiem tłuszczów Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzeno-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona jako równoważniki toksyczności określone przez Âwiatową Organizację Zdrowia (WHO-TEFs)] Wszystkie materiały paszowe pochodzenia roślinnego, włącznie z olejami roślinnymi i produktami ubocznymi Substancje mineralne Glinka kaolinowa, dihydrat siarczanu wapnia, vermiculit, natrolitephonolite, glinian wapnia syntetyczny, clinoptilolit z osadu należące do grupy dodatków paszowych „Spoiwa, czynniki antyzbrylające i koagulujące” Tłuszcze zwierzęce, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj Inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i produktami mlecznymi, oraz jaja i produkty z jaj Olej rybny Ryby i inne organizmy wodne, ich produkty i produkty uboczne8) z wyjątkiem: — oleju rybnego — hydrolizatów białkowych z ryb, zawierających więcej niż 20 % tłuszczu — świeżych ryb przeznaczonych do bezpośredniego żywienia zwierząt domowych i utrzymywanych w cyrku oraz ogrodach zoologicznych Mieszanki paszowe, z wyjątkiem pasz dla zwierząt futerkowych, pasz dla zwierząt domowych i pasz dla ryb Pasze dla ryb i dla zwierząt domowych Hydrolizaty białkowe z ryb zawierające więcej niż 20 % tłuszczu

0,02 0,2 0,01 0,005 0,01 0,1 0,2 2,0 0,75 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 1,0 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 0,75 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7)

2,0 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 0,75 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 6,0 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 1,25 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7)

4,0 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 0,75 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 2,25 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) 2,25 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg7) Nasiona i owoce gatunków roślin wymienionych w rubryce 2 oraz ich przetworzone pochodne mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niedających się określić ilościowo

28 29

Morele — Prunus armeniaca L. Wszystkie pasze Gorzkie migdały — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke] Niełuskany orzech bukowy — Fagus silvatica (L.)

30

Dziennik Ustaw Nr 162 1 31 32 2 Lnianka — Camelina sativa (L.) Crantz Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller] Purghera — Jatropha curcas L. Kroton — Croton tiglium L. Gorczyca indyjska — Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell. Gorczyca sarepska — Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea Gorczyca chińska — Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin Gorczyca czarna — Brassica nigra (L.) Koch Gorczyca etiopska — Brassica carinata A. Braun                — 11494 — 3 4                Poz. 1704


33 34 35

36

37

38 39

Objaśnienia:

1)

2) 3)

4) 5)

6) 7)

Maksymalna zawartość odnosi się do arsenu całkowitego. Dopuszczalna zawartość arsenu nieorganicznego jest niższa niż 2 mg/kg. Maksymalna zawartość fluoru nie może również przekraczać 1,25 % zawartości fosforanu. Zawartość fluoru w przeliczeniu na 1% zawartości fosforu. Maksymalna zawartość kadmu nie może również przekraczać 0,5 mg na 1 % zawartości fosforu. Maksymalna zawartość kadmu nie może również przekraczać 0,75 mg na 1 % zawartości fosforu. Górne granice stężeń są obliczane przy założeniu, że wszystkie oznaczone zawartości różnych kongenerów, niższe od granicy wykrywalności, są równe granicy wykrywalności.

8) Dopuszczalne zawartości nie dotyczą świeżych ryb przeznaczonych na karmę dla zwierząt futerkowych i niepoddawanych procesom przetwarzania.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1704 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1710 z 20042004-07-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1709 z 20042004-07-19

  Obwieszczenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1708 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1707 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1706 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1705 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1703 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1702 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1701 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1700 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1699 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1698 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1697 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1696 z 20042004-07-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1695 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1694 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1693 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1692 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1691 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1690 z 20042004-07-19

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.