Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-13
Data wydania:2003-12-30
Data wejscia w życie:2004-02-28
Data obowiązywania:2004-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 2004


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1201 —                Poz. 195


195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego Na podstawie art. 9 ust. 6 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego na: a) eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym lub świadczenie usługi pośrednictwa, doradztwa handlowego, pomocy w zawieraniu umów, b) świadczenie usług związanych z wszelkiego rodzaju przemieszczaniem przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym, spowodowanym w szczególności eksportem, importem, tranzytem lub zawarciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki, użyczenia, lub aportem do spółki, a także uczestnictwo w jakiejkolwiek formie w tych czynnościach;

2) wzory zezwoleń indywidualnych na dokonywanie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym;

3) wzór certyfikatu importowego;

4) inne dane, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego;

5) inne niż wymienione w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”, dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego. §

2. Określa się wzór:

1) wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego na: a) eksport towarów o znaczeniu strategicznym, ———————

1)

b) import towarów o znaczeniu strategicznym, c) tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, d) świadczenie usługi pośrednictwa, doradztwa handlowego, pomocy w zawieraniu umów — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego na świadczenie usług związanych z wszelkiego rodzaju przemieszczaniem przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym, spowodowanym w szczególności eksportem, importem, tranzytem lub zawarciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki, użyczenia, lub aportem do spółki, a także uczestnictwo w jakiejkolwiek formie w tych czynnościach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zezwolenia indywidualnego na: a) eksport towarów o znaczeniu strategicznym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, b) import towarów o znaczeniu strategicznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, c) tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia, d) świadczenie usługi pośrednictwa, doradztwa handlowego, pomocy w zawieraniu umów, świadczenie usług związanych z wszelkiego rodzaju przemieszczaniem przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym, spowodowanym w szczególności eksportem, importem, tranzytem lub zawarciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki, użyczenia, lub aportem do spółki, a także uczestnictwo w jakiejkolwiek formie w tych czynnościach, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4) certyfikatu importowego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. §

3. Wnioski o wydanie zezwolenia indywidualnego na dokonanie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, oprócz danych określonych w art. 9 ust. 3 ustawy, powinny zawierać następujące dane:

1) dotyczące przedsiębiorcy: a) numer telefonu i faksu, b) adres poczty elektronicznej, c) numer identyfikatora statystycznego REGON;

2) dotyczące eksportera i importera: a) numer telefonu i faksu, b) adres poczty elektronicznej,

2)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 199 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 198 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 197 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 196 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

porady prawne online

Porady prawne

 • Koncesja na obrót paliwami

  Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja?

 • Wyjątki w koncesji na alkohol

  Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

 • Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

  Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość (...)

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-01 poz. 79

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-14 poz. 923

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-01 poz. 78

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 201

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.