Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 199 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-13
Data wydania:2004-02-04
Data wejscia w życie:2004-02-28
Data obowiązywania:2004-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 199 z 2004


199

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 63, poz. 589) w § 9: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Wynagrodzenie wypłaca się świadczeniodawcom w okresach miesięcznych z dołu za świad———————

1)

czenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie objętym rozliczeniem, z zastrzeżeniem ust.

4.

3. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie do

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca udzielił ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych objętych rozliczeniem, na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust.

4. Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca przedkłada Funduszowi w terminie do

10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca udzielił ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych objętych rozliczeniem.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Fundusz może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową świadczeniodawców oraz z uwzględnieniem stanu posiadanych przez Fundusz środków finansowych, wypłacić świadczeniodawcom wynagrodzenie za świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie rozliczeniowym

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1175, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609 i Nr 202, poz. 1956.

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1236 —                Poz. 199


krótszym niż określony w ust.

2. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Funduszowi przez świadczeniodawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych.”. §

2. Przepis § 9 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzeń przysługują-

cych świadczeniodawcy od Funduszu z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 199 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 198 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 197 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 196 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-13 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1315

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.