Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-27
Data wydania:2004-11-25
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004


2703

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) jednostek budżetowych, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem ———————

1)

dochodów własnych — również z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, b) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,”;

2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób re-

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19132 —                Poz. 2703


2. Państwowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane:

1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;

2) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

3) z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych;

4) ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych;

5) w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze

które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 18a ust. 1—3.”;

3) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu: „Art. 18a.

1. Jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie — mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. ———————

presjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, ustawę z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, ustawę z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, ustawę z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, ustawę z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawę z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19133 —                Poz. 2703


lać wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia.

5. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust. 1, podejmują:

1) kierownicy jednostek budżetowych — jeżeli dochody będą pochodziły z tytułów wymienionych w ust. 1;

2) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody odpowiednio ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody — jeżeli dochody będą pochodziły z tytułów wymienionych w ust.

2.

6. Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na:

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 1, a przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 1—3 i pkt 5—11;

2) cele wskazane przez darczyńcę;

3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 3, a przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 4, 12 i

13.

7. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.4)).

8. Państwowa jednostka budżetowa, która utworzyła rachunek, o którym mowa w ust. 1, odprowadza do budżetu państwa ustaloną na dzień 31 grudnia nadwyżkę dochodów własnych, uzyskanych ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 pkt 1—3, 8 i 10, przekraczającą 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych.

służbami specjalnymi innych państw;

6) za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;

7) z Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i podstawowych świadczeń lekarza dentysty w jednostkach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

8) z opłat za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877);

9) z opłat, o których mowa w art. 22a ust. 5, art. 68b ust. 6 i art. 77a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703);

10) z wpływów z działalności, o której mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.3));

11) z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykonane czynności konsularne;

12) z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 % tych wpływów;

13) z odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych.

3. Jednostki budżetowe, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2, mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę, o której mowa w ust. 3, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek, o którym mowa w ust.

1. Uchwały mogą także usta————————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 , z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

————————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19134 —                Poz. 2703


10. Wydatki, o których mowa w ust. 9, są:

1) dokonywane przez dysponenta funduszu na wniosek właściwego, ze względu na finansowany cel, dysponenta części budżetowej;

2) przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy dysponenta części budżetowej, o którym mowa w pkt

1.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, w szczególności:

1) tryb przekazywania środków funduszu,

2) tryb i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych z wykorzystania środków funduszu — uwzględniając rodzaj wydatków funduszu, cel, na który są przeznaczone, oraz formę organizacyjno-prawną jednostki realizującej cel wskazany w ustawie budżetowej.”;

9. Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych, niż wymienione w ust. 1 i 2, i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ust. 6 i

7. Art. 18b.

1. Fundusze motywacyjne są środkami finansowymi gromadzonymi przez państwowe jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, z części dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

2. Fundusze motywacyjne są przeznaczone na nagrody dla pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dochodów budżetu państwa z tytułów, o których mowa w ust.

1.

3. W przypadku gdy więcej niż jedna jednostka budżetowa jest uprawniona do gromadzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1, wielkość części dochodów budżetu państwa przeznaczonych na fundusz motywacyjny w sumie nie może być większa niż wielkość określona odrębną ustawą.

4. Fundusze motywacyjne nie są funduszami celowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.”;

4) uchyla się art. 21;

5) w art. 22: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 8.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Minister nadzorujący państwowy fundusz celowy lub dysponujący nim, w porozumieniu z Ministrem Finansów, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego w zakresie nieuregulowanym ustawą tworzącą fundusz, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy i ustawy tworzącej fundusz.”, c) dodaje się ust. 8—11 w brzmieniu: „8. Ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie wydatków funduszu celowego, o ile nie otrzymuje on dotacji z budżetu państwa.

9. W planie finansowym funduszu ujmuje się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej.

6) w art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wydatki, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych, oraz rozchody — stanowią nieprzekraczalny limit.”;

7) w art. 32: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) sposobu ustalania nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych oraz terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych oraz połowy zysku gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;”, b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „6) specyfiki finansowania szkoleń, które na mocy odrębnych ustaw są prowadzone i rozliczane w semestrach niepokrywających się z rokiem budżetowym;

7) specyfiki organizacji i obsługi postępowań odwoławczych.”;

8) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Spłata należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, przypadających na podstawie przepisów szczególnych państwowym jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 18—20 i 22, może być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzana, odraczana lub rozkładana na raty.”;

9) w art. 35d dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do środków publicznych, o których mowa w ust. 2, dolicza się odpowiednio dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych oraz dochody i wydatki funduszu motywacyjnego państwowej jednostki budżetowej.”;

Dziennik Ustaw Nr 273

10) w art. 35e ust. 2d i 2e otrzymują brzmienie:                — 19135 —

15) w art. 86: a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:                Poz. 2703


„2d. W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, z wyjątkiem okręgowych inspektoratów Służby Więziennej, audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. W jednostce organizacyjnej Służby Więziennej podległej dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej. 2e. W zakładzie budżetowym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 2d.”;

11) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. d, nie stosuje się do:

1) kwot deficytu budżetu państwa sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich, a także sfinansowanych przychodami budżetu państwa pochodzącymi ze sprzedaży wydzielonych aktywów Skarbu Państwa, a wydatkowanymi na sfinansowanie reformy systemu ubezpieczenia społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 383);

2) kwot deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich, a także sfinansowanych emisją papierów wartościowych, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.”;

12) w art. 61 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;”;

13) w art. 62 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) wpłaty nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych, nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;”;

14) w art. 74 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

„6) zestawienie przychodów i wydatków państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Plany finansowe państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, włączone do ustawy budżetowej, ujmuje się w podziale na części budżetowe i rodzaje działalności, z wyodrębnieniem stanu początkowego i końcowego środków obrotowych, przychodów własnych, dotacji z budżetu państwa, wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz wpłat do budżetu.”;

16) w art. 102 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: „3) których źródłem finansowania są dochody własne państwowych jednostek budżetowych;

4) zgromadzone na rachunkach funduszy motywacyjnych.”;

17) w art. 103: a) w ust. 3: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) przychody i wydatki państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz państwowych funduszy celowych;”, — uchyla się pkt 6, — dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: „7) informacje o wykorzystaniu środków funduszy motywacyjnych z wyodrębnieniem poszczególnych funduszy;

8) zestawienie dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych.”, b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych;”;

18) w art. 107 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) rachunki bieżące zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;”;

19) w art. 109 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,”;

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19136 —                Poz. 2703


20) w art. 124 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych;”;

21) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostki budżetowej, wygasają z upływem roku budżetowego.”;

22) w art. 136 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.”;

23) w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych jest mowa o formach gospodarki pozabudżetowej, należy przez to rozumieć odpowiednio zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze.”. Art. 2. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) w art. 49:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przejęte środki finansowe oraz środki finansowe uzyskane ze zbycia mienia, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody Funduszu Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.5)), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych, postępowania upadłościowego oraz zarządu mieniem, o którym mowa w ust. 1.”;

2) uchyla się ust.

4. Art. 3. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 132 uchyla się ust. 8—10;

2) po art. 132 dodaje się art. 133 w brzmieniu:

————————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.

„Art. 133.

1. Tworzy się Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 132 ust.

1.

4. Ârodki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyznawania dofinansowania, biorąc pod uwagę wyrównywanie szans dostępu do kultury fizycznej,

2) tryb składania wniosków i dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie dofinansowania, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, a także informacje o zajęciach sportowo-rekreacyjnych,

3) tryb przekazywania środków, uwzględniając terminy, w jakich zostało zaplanowane przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,

4) wysokość dofinansowania, z tym że maksymalna wysokość tego dofinansowania w przypadku zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 80 %, a w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego — 50 % planowanych kosztów realizacji zajęć.”. Art. 4. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.7)) w art. 16 uchyla się ust. 2b—2e.

————————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2065.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19137 —                Poz. 2703


Art. 5. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.8)) w art. 36 uchyla się ust. 5 i

6. Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13g ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku uwzględnienia odwołania uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi odpowiednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub z rachunku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w art. 40a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uchylenia decyzji wymierzającej karę.”;

2) art. 40a otrzymuje brzmienie: „Art. 40a.

1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7, są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych, których trasa przebiega przez granicę państwa, określone w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o których mowa w art. 13g ust. 1, dotyczące tych pojazdów, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust.

1.

3. Ârodki z opłat i kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich otrzymania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.”.

————————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13: a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie, b) uchyla się ust. 3a—3c, c) ust. 4c otrzymuje brzmienie: „4c. Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej „Funduszem”, składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji.”, d) po ust. 4c dodaje się ust. 4d—4i w brzmieniu: „4d. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 4e. Ârodki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 3 i 4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez:

1) Komendanta Głównego Policji — są przychodami funduszu centralnego,

2) komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji — są przychodami wojewódzkich funduszy,

3) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych — są przychodami funduszu Szkół Policji. 4f. Ârodki Funduszu są przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług,

2) rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2,

3) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. 4g. Ârodkami Funduszu dysponują:

1) Komendant Główny Policji — w zakresie funduszu centralnego,

2) odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji — w zakresie funduszy wojewódzkich,

————————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19138 —                Poz. 2703


3) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych — w zakresie funduszu Szkół Policji. 4h. Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu. 4i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz racjonalne gospodarowanie środkami.”;

2) art. 13a otrzymuje brzmienie: „Art. 13a.

1. Ârodki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza.”. Art. 8. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.10)) w art. 11a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Ârodki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości indywidualnej

————————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.

nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza.”. Art. 9. W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.11)) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osobie uprawnionej zwraca się mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, oraz przedmioty zatrzymane w toku postępowania — z wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia — jeżeli znajdują się one w posiadaniu państwowej jednostki organizacyjnej, a w razie niemożności zwrotu — ich równowartość wypłaca się ze środków Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.12)).”. Art. 10. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895) art. 60 otrzymuje brzmienie: „Art. 60. Âciągnięte kwoty z tytułu kar pieniężnych są dochodami budżetu państwa.”. Art. 11. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.13)) uchyla się art. 18a i art. 18b. Art. 12. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.14)) art. 19c otrzymuje brzmienie: „Art. 19c. Wykonywanie zadań zleconych szkołom Państwowej Straży Pożarnej przez osoby prawne lub fizyczne, wykraczających poza zakres ustawowych zadań, jest finansowa————————

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz.143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2055.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 i Nr 191, poz. 1956.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19139 —                Poz. 2703


2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodem Funduszu jest 80 % wpływów, o których mowa w art. 47a ust.

1.

4. Wydatki Funduszu są przeznaczone na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem racjonalności i ciągłości finansowania zadań.

ne przez właściwego zleceniodawcę na podstawie zawartej umowy.”. Art. 13. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.15)) uchyla się art. 50a. Art. 14. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22a: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego programu lub podręcznika wnosi opłatę.”, b) uchyla się ust. 6;

2) w art. 68b ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.”;

3) w art. 77a ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Placówka doskonalenia ubiegająca się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.”;

4) w art. 79 uchyla się ust. 2, 2a i

3. Art. 15. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 39: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.”, b) uchyla się ust. 3—5;

2) uchyla się art. 47b;

3) po art. 47c dodaje się art. 47d—47f w brzmieniu: „Art. 47d.

1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

————————

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

Art. 47e.

1. Tworzy się Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20 % wpływów, o których mowa w art. 47a ust.

1.

4. Wydatki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane wyłącznie na promowanie lub wspieranie:

1) ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;

2) twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;

3) działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;

4) młodych twórców i artystów;

5) działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych;

6) zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

7) realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promo-

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19140 —                Poz. 2703


cji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej;

8) spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 7.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań. Art. 47f.

1. Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 4 ust. 1, są obowiązane do przekazywania wpływów z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, odpowiednio na rachunki Funduszy, o których mowa w art. 47d ust. 1 i art. 47e ust. 1.

2. Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1, przekazuje się według zasad, w terminach i trybie określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.”. Art. 16. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie.”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.”. Art. 17. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.16)) w art. 13a uchyla się ust. 2.

————————

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264.

Art. 18. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.17)) w art. 47:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej, należącej do Skarbu Państwa, stanowią dochody budżetu państwa.”;

2) uchyla się ust. 9;

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 5 i 7, zadania Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska wykonuje również zadania Skarbu Państwa związane z:

1) przechowywaniem, udostępnianiem i obrotem informacją geologiczną,

2) pozyskiwaniem nowych informacji geologicznych, w tym sporządzaniem dokumentacji geologicznych,

3) obsługą merytoryczną i finansowo-księgową.”. Art. 19. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363, z późn. zm.18)) uchyla się art.

8. Art. 20. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 39b: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu: „11b) wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) i w art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września

————————

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 60, poz. 700, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19141 —                Poz. 2703


2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703);”, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b, Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na Funduszu.”;

2) w art. 39f dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary.”;

3) art. 39l otrzymuje brzmienie: „Art. 39l. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające:

1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu;

2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których mowa w art. 39e ust. 1;

3) sposób i termin zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2;

4) sposób i tryb przekazywania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przychodów z opłat za przejazdy autostradami;

5) sposób gromadzenia w ramach Funduszu wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b;

6) tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad środków finansowych na realizację zadań.”. Art. 21. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243, z późn. zm.19)) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 38. Właściwość organów oraz tryb wymierzania i ściągania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów, o których mowa w art. 36 i 37, regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.20)).”.

————————

19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703.

Art. 22. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.21)) art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 52. Działalność służb statystyki publicznej jest finansowana na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.”. Art. 23. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.”;

2) uchyla się art. 1a. Art. 24. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.22)) uchyla się art. 16a. Art. 25. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4d skreśla się zdanie drugie;

2) w art. 8: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4,

2) przychody z prywatyzacji spółek, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.23)) — stanowią przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o prze————————

21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19142 —                Poz. 2703


konania czynności przez pracowników izb i urzędów skarbowych, inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.”;

budowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.24)).”, b) uchyla się ust. 6;

3) uchyla się art. 31b;

4) dodaje się art. 31c w brzmieniu: „Art. 31c.

1. Tworzy się Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu są wpływy, w wysokości 93 %, uzyskane z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 31a ust.

1.

4. Wydatki Funduszu przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.”. Art. 26. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. Ârodki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez pracowników izb i urzędów skarbowych, inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla tych pracowników i inspektorów kontroli skarbowej, którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności do————————

24) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 2703.

2) art. 8a otrzymuje brzmienie: „Art. 8a.

1. Czynności i procedury wynikające z prowadzonej egzekucji administracyjnej należności pieniężnych są realizowane przez zakłady budżetowe utworzone w celu realizacji zadań nałożonych w tym zakresie na naczelników urzędów skarbowych.

2. Przychodami zakładów budżetowych, o których mowa w ust. 1, są środki pochodzące z pobieranej od wierzycieli opłaty komorniczej oraz z opłat za czynności egzekucyjne naczelników urzędów skarbowych i opłaty manipulacyjnej.

3. Zakłady budżetowe, o których mowa w ust. 1, otrzymują dotacje przedmiotowe z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z wykonywaniem czynności i procedur wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia, siedziby i terytorialny zasięg działania zakładów budżetowych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzeby właściwego zorganizowania wykonania zadań w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.”. Art. 27. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.25)) art. 2a otrzymuje brzmienie: „Art. 2a. Koszty realizacji zadań ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określonych w art. 2 pkt 3—9, w szczególności koszty realizacji zadań tego ministra z zakresu restrukturyzacji przeznaczonych do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, gospodarowania oraz rozporządzania mieniem Skarbu Państwa — w tym mieniem innym niż akcje albo przedsiębiorstwo — mogą być pokrywane ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Funduszu Skarbu Państwa, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia

————————

25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 123, poz. 1291.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19143 —                Poz. 2703


sadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.28)),

4) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na rachunku którego gromadzi się 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki.

2. Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest minister właściwy do spraw nauki.

3. Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. zm.29)) rezerwę na cele uwłaszczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Ârodki te przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki do:

1) Funduszu Pracy,

2) Banku Gospodarstwa Krajowego — z przeznaczeniem na wypłatę pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą, przy czym środki pochodzące ze zwrotu pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy.

4. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.26)).”. Art. 28. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) w art. 23 uchyla się ust.

4. Art. 29. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) w art. 14f uchyla się ust.

1. Art. 30. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.27)) art. 56 otrzymuje brzmienie: „Art. 56.

1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów z prywatyzacji określa co rok ustawa budżetowa. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe fundusze celowe:

1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na cele związane z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,

2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na pomoc na ratowanie i pomoc na restrukturyzację przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji,

3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o za————————

26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291.

————————

28) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

29) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19144 —                Poz. 2703


§

3. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z:

1) potrąceń w wysokości 20 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,

2) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,

3) spadków, zapisów i darowizn,

4) dotacji, zbiórek i innych źródeł. §

4. Wydatki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom. W wyjątkowych wypadkach ze środków tych można udzielić pomocy również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. §

5. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, o których mowa w art. 38 § 1, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe mogą otrzymywać z Funduszu środki na udzielanie pomocy, w tym na zapewnienie czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładu karnego lub aresztu śledczego. §

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, a także sposób podziału środków Funduszu, z uwzględnieniem terminów i rodzajów świadczeń w ramach udzielanej pomocy oraz sposobu ich rozliczania.”;

pkt 3, na dzień 30 czerwca każdego roku budżetowego, pomniejszony o znane w tym dniu zobowiązania dotyczące tego roku, nie może przekraczać 1/4 przychodów uzyskanych od dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca roku, w którym następuje rozliczenie. Nadwyżka podlega przekazaniu na przychody budżetu państwa do dnia 31 lipca każdego roku.

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w rozumieniu załącznika do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001, zm. rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).”. Art. 31. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.30)) w art. 42:

1) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.”;

2) uchyla się ust. 5—7. Art. 32. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.31)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 43 otrzymuje brzmienie: „Art. 43. §

1. Tworzy się Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. §

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

————————

30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546.

31) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405 i Nr 243, poz. 2426.

2) w art. 218 § 2 otrzymuje brzmienie: „ §

2. Tymczasowo aresztowany zatrudniony odpłatnie otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o kwotę potrąceń, o których mowa w art. 43 § 3 pkt 1.”. Art. 33. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.32)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 80d otrzymuje brzmienie: „Art. 80d.

1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje:

————————

32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19145 —                Poz. 2703


organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania.

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności:

1) przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej;

2) zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie jest uzależnione od jej uiszczenia;

3) koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców;

4) terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania.”;

1) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1—3 — nieodpłatnie;

2) dla podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4 i 5 — odpłatnie.

2. Tworzy się Fundusz — Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

4. Przychodami Funduszu są:

1) opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców;

2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 150 ust. 1;

3) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959 i Nr 141, poz. 1492).

5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 150 ust. 1, nie może przekroczyć równowartości w złotych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust.

7. 7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 150 ust. 1, oraz sposób jej wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez

2) w art. 100d uchyla się ust.

2. Art. 34. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.33)) w art. 18:

1) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.”;

2) uchyla się ust.

4. Art. 35. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.34)) w art. 4:

1) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.”;

2) uchyla się ust. 5—7. Art. 36. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.35)) w art. 24 uchyla się ust.

2. Art. 37. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1957) wprowadza się następujące zmiany:

————————

33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.

Dziennik Ustaw Nr 273

1) w art. 3 uchyla się ust. 4;

2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:                — 19146 —                Poz. 2703


Art. 40. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 52.

1. Ârodki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza.”. Art. 41. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.37)) w art. 9 w ust. 3:

1) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których wynagrodzenia w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz finansowane z funduszy motywacyjnych, a także w państwowych szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.38)), mogą być wypłacane ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, z uwzględnieniem w szczególności:”,

————————

37) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 240, poz. 2407.

38) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.

„Art. 6a.

1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwany dalej „Funduszem Rozwoju”, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

2. Fundusz Rozwoju jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu Rozwoju są:

1) wpłaty przywięziennych zakładów pracy, w wysokości co najmniej 25 % środków uzyskanych z tytułu zwolnień określonych w art. 6 ust. 1 i 2,

2) środki pieniężne pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. Przywięzienny zakład pracy przekazuje środki finansowe, o których mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1, w terminach wymagalności przewidzianych dla poszczególnych wpłat określonych w art. 6 ust. 1.”;

4) w art. 8: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochrona istniejących,”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a także udzielania dotacji i pożyczek dla przywięziennych zakładów pracy, uwzględniając rodzaj i przeznaczenie pomocy oraz możliwości finansowe Funduszu Rozwoju i przywięziennych zakładów pracy.”. Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) uchyla się art. 51a. Art. 39. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.36)) w art. 2 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Korpus służby cywilnej tworzą także pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w zakładach budżetowych, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267).”.

————————

36) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287 i Nr 179, poz. 1845.

Dziennik Ustaw Nr 273

2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:                — 19147 —                Poz. 2703


3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych.”;

„1) przepisów ustaw tworzących fundusze motywacyjne,”. Art. 42. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.39)) w art. 29 uchyla się ust.

2. Art. 43. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm.40)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w ust. 8 skreśla się zdanie drugie;

2) uchyla się art.

45. Art. 44. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.41)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 210: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej.”, b) uchyla się ust. 2;

2) w art. 401: a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu: „3b. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust.

1. 3c. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy — Prawo wodne.”, b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu: „4b. Przychody, o których mowa w ust. 3b, przeznacza się wyłącznie na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 206 i

212. 4c. Przychody, o których mowa w ust. 3c, przeznacza się wyłącznie na:

1) utrzymanie katastru wodnego,

2) opracowanie planów gospodarowania wodami,

————————

39) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.

40) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i 899.

41) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

3) w art. 402 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1, pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody budżetu państwa.”;

4) w art. 430 uchyla się ust. 2a. Art. 45. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.42)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.43)) i art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537),”;

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) środki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11,”;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11.

1. Tworzy się Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu są:

1) wpływy za: a) udostępnianie poligonów na rzecz wojsk obcych, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków budżetowych, b) specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych,

————————

42) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 107, poz. 1136.

43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19148 —                Poz. 2703


2) wpłaty Agencji Mienia Wojskowego, o których mowa w art. 8,

3) środki uzyskane ze sprzedaży mienia, o którym mowa w art. 4d ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz. 2703),

4) przychody, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt

3.

4. Wydatki Funduszu przeznacza się na realizację celów określonych w programie.”. Art. 46. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.44)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.”;

2) art. 152 otrzymuje brzmienie: „Art. 152. Należności i opłaty, o których mowa w art. 142, stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i są przeznaczane na:

1) utrzymanie katastru wodnego,

2) opracowanie planów gospodarowania wodami,

3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych.”;

3) w art. 218a uchyla się ust.

2. Art. 47. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) uchyla się art.

42. Art. 48. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.45)) w art. 176 uchyla się §

2. Art. 49. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd————————

44) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

45) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34 poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702.

kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.46)) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13.

1. Ârodki finansowe, w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez ˚andarmerię Wojskową przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla żołnierzy, którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności dokonania czynności przez żołnierza.”. Art. 50. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 uchyla się ust. 1a;

2) art. 46 otrzymuje brzmienie: „Art. 46.

1. Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 42 i 43, oraz wpływy z opłat z tytułu:

1) wydania licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

2) wydania w międzynarodowym transporcie drogowym: a) zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, przewozów regularnych specjalnych oraz przewozów wahadłowych i przewozów okazjonalnych, b) formularza jazdy, c) zezwolenia na przewóz kabotażowy,

3) wydania zezwolenia zagranicznego i przyznania ekopunktów w systemie elektronicznym,

4) wydania zaświadczenia na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,

5) zezwoleń dla zagranicznych przewoźników drogowych na wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego transportu drogowego osób pojaz————————

46) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 171, poz. 1800.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19149 —                Poz. 2703


dem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

6) z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7 — są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją wpływów z opłat, o których mowa w art. 42 i 43.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich otrzymania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad oraz na druk kart opłat za przejazd po drogach krajowych.

4. Wpływy uzyskane z innych opłat niż wymienione w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa.”. Art. 51. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.47)) w art. 116:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Laboratoria kontroli jakości leków mogą świadczyć usługi w zakresie analizy farmaceutycznej; usługi nie mogą naruszać realizacji obowiązków ustawowo nałożonych na Inspekcję Farmaceutyczną.”;

2) uchyla się ust. 6—8. Art. 52. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. zm.48)) uchyla się art.

75. Art. 53. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy—————————

47) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

48) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408.

wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.49)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Działalność ABW i AW jest finansowana z budżetu państwa.”, b) uchyla się ust. 2, c) uchyla się ust. 5;

2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: „Art. 9a.

1. Ârodki finansowe, w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa z tytułu przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez ABW przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych, przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy ABW, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia tych przestępstw.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza.”. Art. 54. W ustawie z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804) uchyla się art.

29. Art. 55. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.50)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a. Wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie, dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 183, oraz wydatki Urzędu ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż wpłata, o której mowa w art. 129 ust. 2 pkt 5.”;

2) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłaty z tytułu koncesji, zezwoleń, licencji i zaświadczeń stanowią dochód budżetu państwa.”;

————————

49) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800 i Nr 267, poz. 2647.

50) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.

Dziennik Ustaw Nr 273

3) uchyla się art. 26;

4) w art. 129: a) w ust. 2: — pkt 5 otrzymuje brzmienie:                — 19150 —                Poz. 2703


z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959 i Nr 141, poz.

1492) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Funduszu — Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy — Prawo o ruchu drogowym.”. Art. 58. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) uchyla się art.

30. Art. 59. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 171, poz. 1800) w art. 12:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„5) wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu, o których mowa w art. 129a ust. 1,”, — skreśla się ostatnie zdanie, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie mogą przekroczyć 10 % przychodów.”;

5) po art. 129 dodaje się art. 129a w brzmieniu: „Art. 129a.

1. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym dokonuje wpłaty, o której mowa w art. 129 ust. 2 pkt 5, na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie, dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 183, oraz wydatki Urzędu.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebami wynikającymi z zadań Urzędu określonych w niniejszej ustawie, w szczególności zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i realizacją zobowiązań międzynarodowych.”;

6) w art. 183 w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dofinansowanie przez Prezesa Urzędu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać:”;

7) w art. 229 uchyla się ust.

2. Art. 56. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 14. PKN jest państwową jednostką budżetową.”. Art. 57. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz

„1. Działalność WSI jest finansowana z budżetu państwa.”; 2) uchyla się ust. 3;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, szczegółowe zasady tworzenia, ewidencjonowania i gospodarowania funduszem operacyjnym WSI, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając mienie nabyte ze środków tego funduszu.”. Art. 60. W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) art. 7—9 otrzymują brzmienie: „Art. 7.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych lub z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części określonej w ust. 2, od podatnika będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo 2, działającego na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6, są gromadzone na rachunku Funduszu Strefowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, zwanego dalej „Funduszem”. Jeżeli podatnik ten jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej lub spółki cywilnej, na rachunku Funduszu są gromadzone wpływy z podatku dochodowego podatnika z tytułu pozostawania wspólnikiem tej spółki.

2. Wpływy z podatku dochodowego od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, podlegające przekazaniu na rachunek Funduszu, stanowią różnicę między kwotą podatku należnego i zapłaconego przez podatnika w terminie złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu a kwotą podatku, która podlegałaby zapłacie przy uwzględnieniu zwolnień wynikających z art. 12 ustawy, o któ-

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19151 —                Poz. 2703


rej mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.

3. Przekazanie na rachunek Funduszu wpływów, o których mowa w ust. 2, następuje po złożeniu przez podatnika informacji, zgodnie z wzorem określonym na podstawie ust. 9 pkt 2, w szczególności o wysokości zwolnień, o których mowa w ust.

2.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za każdy okres obejmujący okres, za który wpływy z podatku dochodowego lub ich część podlegały przekazaniu na rachunek Funduszu, w formie załącznika do tej deklaracji.

5. Wpływy, o których mowa w ust. 2, są przekazywane przez naczelników urzędów skarbowych, właściwych do poboru podatku dochodowego, na rachunek Funduszu i są gromadzone na wyodrębnionym koncie dla każdego podatnika.

6. Ârodki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu niewykorzystane w okresie 6 lat od upływu okresu, na jaki została ustanowiona strefa, zostaną przekazane na rachunek budżetu państwa.

7. Kwoty uzyskane z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu są przekazywane, w terminie 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, na pokrycie prowizji z tytułu prowadzenia Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych. Kwota prowizji Banku Gospodarstwa Krajowego nie może stanowić więcej niż 20 % wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu.

8. Kwota oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu w części dotyczącej naczelników urzędów skarbowych jest przekazywana na rachunki urzędów skarbowych, których naczelnicy przekazali wpływy, o których mowa w ust. 2, na rachunek Funduszu, proporcjonalnie do wysokości tych wpływów.

9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i terminy przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu, z uwzględnieniem terminów dokonywania wpłat podatku dochodowego i terminów ostatecznych rozliczeń;

2) wzór informacji, o której mowa w ust. 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca jej składania.

Art. 8.

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005—2023 tworzy się Fundusz Strefowy.

2. Ârodki Funduszu są przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, z wyłączeniem kosztów uwzględnionych przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, o której mowa w art. 5 ust.

2.

3. Wsparcia nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2, realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się, z zastrzeżeniem ust. 11:

1) podatnikowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1, albo przedsiębiorcy, który na podstawie art. 93 i art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.51)) wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconego podmiotu — w razie przekształcenia podatnika wymienionego w art. 7 ust. 1;

2) przedsiębiorcy, w którego kapitale zakładowym podatnik lub przedsiębiorca, o których mowa w pkt 1, posiada udział wynoszący co najmniej 25 %;

3) przedsiębiorcy, w którego kapitale zakładowym podmiot dominujący, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.52)), wobec podatnika lub przedsiębiorcy,

————————

51) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

52) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19152 —                Poz. 2703


w sprawach podatku dochodowego podatnika.

9. Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw gospodarki z otrzymującym wsparcie. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje udzielone wsparcie na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę oraz informuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach podatku dochodowego podatnika.

10. Umowa, o której mowa w ust. 9, określa wartość i harmonogram inwestycji oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Umowa określa także wielkość i szczegółowe przeznaczenie oraz zasady rozliczania wsparcia i przyczyny zwrotu udzielonego wsparcia.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki może odmówić, w drodze decyzji, udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego udzielenie w istotny sposób mogłoby naruszyć lub grozić naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów.

o których mowa w pkt 1, posiada udział wynoszący co najmniej 90 %.

4. Wsparcie nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2, nie może przekraczać kwoty środków, o których mowa w art. 7, zgromadzonych na koncie rachunku Funduszu wyodrębnionym dla danego podatnika, według stanu na dzień ostatniego rocznego rozliczenia podatkowego, z wyłączeniem wpłaconych do tego dnia zaliczek na podatek dochodowy, i jest udzielane w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego w okresie nie dłuższym niż okres, o którym mowa w art. 7 ust. 6.

5. Otrzymane wsparcie nowej inwestycji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

6. Organem udzielającym wsparcia nowej inwestycji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

7. Wsparcie nowej inwestycji jest udzielane na wniosek podatnika albo przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z tym że w przypadku wniosku składanego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jest konieczne wyrażenie zgody przez podatnika albo przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 3 pkt

1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do uzyskania wsparcia.

8. Rada Ministrów określi, mając na względzie zapewnienie zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej oraz sprawnego udzielania wsparcia, w drodze rozporządzenia:

1) warunki udzielania wsparcia;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2;

3) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy;

4) rodzaje działalności gospodarczej, na którą nie udziela się wsparcia;

5) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7, oraz wymagane dokumenty;

6) termin składania i rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 7;

7) sposób i terminy przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielonego wsparcia na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę oraz informowania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, właściwego

Art. 9.

1. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego podatnikowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w części tego podatku przekazanej na rachunek Funduszu, następuje ze środków zgromadzonych na koncie rachunku Funduszu wyodrębnionym dla danego podatnika — do wysokości zgromadzonych środków.

2. Kwota nadpłaty, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez naczelnika tego urzędu, na rachunek urzędu.

3. Do zwrotu nadpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.”. Art. 61. W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) w art. 27 uchyla się ust.

2. Art. 62. W ustawie z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) w art. 6:

1) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Opłaty dodatkowe i kary pieniężne są gromadzone na wyodrębnionym rachunku banko-

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19153 —

1) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                Poz. 2703


wym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przekazywane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich otrzymania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na dostosowanie nawierzchni głównych dróg tranzytowych do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 112,7 kN (11,5 t).”;

2) uchyla się ust.

13. Art. 63. W ustawie z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 211, poz. 2050) w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wpływy uzyskane z opłat za wydanie licencji wspólnotowej dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1, stanowią dochody budżetu państwa.”. Art. 64. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 103: a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: „3) sprzedaży etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych oraz wydawnictw i usług informatycznych;

4) sprzedaży roślin i produktów roślinnych z obiektów szklarniowych oraz usług związanych z wykorzystaniem tych obiektów w okresie, w którym nie są wykorzystywane do zadań Inspekcji.”, b) uchyla się ust. 2 i 3, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stawki opłat za sprzedaż wydawnictw i usług informatycznych oraz za czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustalają organy Inspekcji, kierując się koniecznością sfinansowania poniesionych wydatków.”;

2) w art. 104 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) usługi, o których mowa w art. 103 ust. 1 pkt 1 i 2,”;

3) uchyla się art.

105. Art. 65. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) uchyla się art.

156. Art. 66. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) wprowadza się następujące zmiany:

„1. Koszty działalności Inspekcji i wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, są pokrywane z budżetu państwa.”;

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17. Do wydatków związanych z wykonaniem czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) wynagrodzenie osób niebędących pracownikami Inspekcji;

2) obsługę finansową, druki do prowadzenia dokumentacji, pieczęcie do znakowania mięsa, odczynniki do badań na włośnie metodą wytrawiania, badania laboratoryjne niezbędne do wydania oceny mięsa, szkolenia wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz ponoszone przez wyznaczone osoby koszty, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 2;

3) dojazdy pracowników Inspekcji w celu kontroli wykonywania powierzonych zadań.”;

3) uchyla się art.

35. Art. 67. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 114;

2) art. 132 otrzymuje brzmienie: „Art. 132. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 131 ust. 1 stanowią przychody Funduszu Pracy i są przeznaczone na cele określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).”. Art. 68. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 93 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Organ celny pobiera opłaty, stanowiące dochody budżetu państwa, za:”;

2) uchyla się art.

94. Art. 69. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) w art. 106:

1) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19154 —                Poz. 2703


„6a) środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.53)), oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art. 88 ust. 14, art. 115 i art. 119—124, które są przeznaczane na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, a także kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów o pomocy społecznej.”. Art. 70. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 118 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Opłata jest pobierana przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.”;

2) w art. 150 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie. Art. 71. W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390) uchyla się art.

34. Art. 72.

1. Ârodki specjalne mogą funkcjonować, z zastrzeżeniem ust. 2, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a ich dysponenci prowadzą w tym okresie egzekucję należności i regulują zobowiązania. Po tym dniu:

1) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały środki specjalne;

2) środki pieniężne podlegają odprowadzeniu odpowiednio do budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ârodki specjalne, które uzyskiwały przychody z tytułów określonych w art. 18a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, i z których były finansowane wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, mogą funkcjonować w tym zakresie do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku:

————————

53) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

1) utworzenia rachunku dochodów własnych — ustalone na dzień jego utworzenia zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych, w miejsce których został utworzony ten rachunek, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi tego rachunku;

2) nieutworzenia rachunku dochodów własnych — z upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy następuje przeniesienie dochodów i wydatków zgodnie z art. 73 ust.

1. Art. 73.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 72 ust. 2, następuje przeniesienie:

1) przychodów zlikwidowanych środków specjalnych — do dochodów odpowiednio budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

2) wydatków zlikwidowanych środków specjalnych — do wydatków odpowiednio budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ustalone na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych, w miejsce których — na podstawie ustaw zmienianych niniejszą ustawą — został utworzony państwowy fundusz celowy albo fundusz motywacyjny, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi odpowiednio tych funduszy.

3. Wydatki budżetu państwa zwiększa się w odpowiednich częściach budżetu państwa o kwotę stanowiącą 80 % wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt

2. Art. 74. W przypadku środka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utworzonego na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, środki pieniężne podlegają przekazaniu do Krajowego Funduszu Drogowego utworzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571). Art. 75. Ustalone na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej, utworzonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1957), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, utworzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozba-

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19155 —                Poz. 2703


wionych wolności, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 76. Ârodki finansowe zgromadzone na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy na rachunkach środków specjalnych urzędów skarbowych, utworzonych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego, utworzonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 77.

1. Ârodek specjalny utworzony na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.54)) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, może funkcjonować do dnia 31 lipca 2005 r., a jego dysponent prowadzi w tym okresie egzekucję należności i reguluje zobowiązania.

2. Po dniu 31 lipca 2005 r. nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, o których mowa w ust. 1, przejmuje Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Pozostałe środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku środków specjalnych podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Art. 78. Do czasu ustalenia rocznego planu finansowego państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.55)) oraz w art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711), na zasadach określonych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, odpowiednie wydatki państwowych funduszy celowych realizowane są na podstawie rocznych planów finansowych środków specjalnych. Art. 79.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) środki finansowe, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267) stają się dochodami własnymi, w rozumieniu art. 18a ustawy, o której mowa w art. 1, właściwych urzędów skarbowych;

————————

54) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

55) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291.

2) wyodrębnione rachunki środków specjalnych, na których gromadzone są środki finansowe, o których mowa w pkt 1, stają się wydzielonymi rachunkami dochodów własnych właściwych urzędów skarbowych, przejmując jednocześnie środki finansowe, należności i zobowiązania dotychczasowych środków specjalnych.

2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. rachunki dochodów własnych, o których mowa w ust. 1, działają na zasadach określonych w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej dochodami własnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalając:

1) rodzaje wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej, uwzględniając specyfikę działalności oraz potrzebę zapewnienia motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników wykonujących egzekucję administracyjną;

2) obowiązki w zakresie sporządzania planów finansowych obejmujących przychody i wydatki;

3) przypadki, w których może nastąpić przekazanie środków specjalnych na usprawnienie funkcjonowania innych urzędów skarbowych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia skuteczności i ciągłości wykonywania poboru podatków lub egzekucji administracyjnej.

4. Z dniem 1 stycznia 2006 r. środki finansowe, należności i zobowiązania dochodów własnych, o których mowa w ust. 1, stają się odpowiednio środkami finansowymi, należnościami i zobowiązaniami zakładów budżetowych, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakłady budżetowe przejmujące środki finansowe, należności i zobowiązania, o których mowa w ust. 4, kierując się:

1) terytorialnym zasięgiem działania zakładu budżetowego;

2) niezbędnymi dla właściwej realizacji zadań potrzebami finansowymi zakładu budżetowego;

3) ilością i złożonością postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez zakład budżetowy. Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2722 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2721 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2720 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2719 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2718 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2716 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2715 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2713 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2712 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2711 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2710 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2708 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2707 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2706 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2705 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2704 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2702 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.