Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 244 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-26
Data wydania:2002-09-18
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2004-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 244 z 2004


Strona 1 z 19
244

KONWENCJA o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 22 lutego 2001 r. została podpisana w Madrycie Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, w następującym brzmieniu: KONWENCJA o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii Rzeczpospolita Polska i Królestwo Hiszpanii, zdecydowane podjąć współpracę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, stwierdzając, iż zabezpieczenie pracowników każdego z obu Państw, którzy pracują lub prowadzą działalność zawodową na terytorium drugiego Państwa, jest najlepszą gwarancją ich praw, CONVENIO sobre Seguridad Social entre la República de Polonia y el Reino de España La República de Polonia y el Reino de España, Decididos a cooperar en el ámbito de la Seguridad Social, Considerando la importancia de asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos,

Dziennik Ustaw Nr 28 uznając więzy przyjaźni, łączące oba Państwa,                — 1546 —                Poz. 244


Reconociendo los lazos de amistad que unen a los dos Estados, Han decidido concluir este Convenio acordando lo siguiente: TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Definiciones

1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de aplicación del presente Convenio, el siguiente significado: a) „Partes Contratantes”: designa el Reino de España, en adelante España, y la República de Polonia, en adelante Polonia. b) „Territorio”: respecto a España, el territorio español; respecto a Polonia, el territorio de la República de Polonia. c) „Legislación”: designa las leyes, reglamentos y demás disposiciones de Seguridad Social vigentes en el territorio de cada una de las Partes Contratantes. d) „Autoridad Competente”: en lo que se refiere a España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; en lo que se refiere a Polonia, el Ministro de Trabajo y Política Social, el Ministro de Sanidad y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Agrario. e) „Institución”: Organismo o Autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se refiere el artículo 2 de este Convenio. f) „Institución Competente”: designa la Institución que deba entender en cada caso, de conformidad con la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes. g) „Organismo de enlace”: organismo de coordinación e información entre las Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del Convenio, y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo. h) „Familiar” o „beneficiario”: las personas definidas como tales por la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes. i) „Periodo de seguro”: designa los períodos de cotización, empleo o de actividad por cuenta propia, tales como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro.

postanowiły zawrzeć niniejszą konwencję i uzgodniły, co następuje: DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Definicje

1. Dla celów stosowania niniejszej konwencji, pojęcia i wyrażenia wymienione poniżej mają następujące znaczenie: a) „Umawiające się Strony”: oznacza Rzeczpospolitą Polską, zwaną dalej Polską, i Królestwo Hiszpanii, zwane dalej Hiszpanią, b) „terytorium”: w przypadku Polski oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku Hiszpanii oznacza terytorium hiszpańskie, c) „ustawodawstwo”: oznacza ustawy, przepisy wykonawcze i inne postanowienia, dotyczące zabezpieczenia społecznego, obowiązujące na terytorium każdej Umawiającej się Strony, d) „właściwa władza”: oznacza, w przypadku Polski Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku Hiszpanii Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, e) „instytucja”: oznacza instytucję lub władzę właściwą w zakresie stosowania ustawodawstwa, o którym mowa w artykule 2 niniejszej konwencji, f) „instytucja właściwa”: oznacza instytucję, która ma się zajmować każdym przypadkiem przewidzianym w ustawodawstwie właściwym każdej z Umawiających się Stron, g) „instytucja łącznikowa”: oznacza instytucję zapewniającą koordynację i informację między instytucjami obu Umawiających się Stron, uczestniczącą w stosowaniu konwencji, jak również w informowaniu zainteresowanych odnośnie do praw i obowiązków z niej wynikających, h) „członek rodziny” lub „świadczeniobiorca”: oznacza osoby w ten sposób określone przez ustawodawstwo właściwe każdej z Umawiających się Stron, i) „okres ubezpieczenia”: oznacza okresy składkowe, zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, takie jak je określa lub uznaje za okresy ubezpieczenia ustawodawstwo, pod którego rządem zostały nabyte lub są uznane za nabyte, oraz wszelkie okresy uznane za równorzędne z okresami ubezpieczenia w stopniu przyjętym przez to ustawodawstwo,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 244 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 253 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 252 z 20042004-02-26

  Decyzja dotycząca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyjęta przez Organ Zarządzający Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 251 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 20042004-02-26

  Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 249 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 248 z 20042004-02-26

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 247 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 246 z 20042004-02-26

  Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 245 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 654

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 245

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1622

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 247

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-09 poz. 350

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.