Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 248 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-26
Data wydania:2003-03-06
Data wejscia w życie:2003-10-16
Data obowiązywania:2004-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 248 z 2004


Strona 1 z 4
248

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 28 września 2002 r. została podpisana w Kairze Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Arabskiej Republiki Egiptu, zwane dalej „Stronami”, AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Arab Republic of Egypt on cooperation in the Fields of Culture and Education The Government of the Republic of Poland and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as “the Parties”,

Dziennik Ustaw Nr 28                — 1579 —                Poz. 248


dążąc do dalszego rozwoju stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Arabską Republiką Egiptu w dziedzinie kultury i edukacji, kierując się potrzebą umacniania stosunków dwustronnych i współpracy oraz oparcia ich na nowych, twórczych zasadach potwierdzających tradycyjnie przyjazne relacje między obu krajami i narodami, przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury i edukacji przyczyni się do lepszego wzajemnego zrozumienia i umocnienia wzajemnych stosunków na wszystkich płaszczyznach, postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Strony będą wspierały wszelkie inicjatywy mające na celu dalszy rozwój współpracy w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, młodzieży, sportu, środków masowego przekazu i innych dziedzin, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Artykuł 2 Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w projektach, zgodnie z niniejszą umową. Artykuł 3 Strony będą popierały działalność organizacji pozarządowych zgodną z celami niniejszej umowy, z poszanowaniem przepisów obowiązujących w obu krajach. Artykuł 4 Każda ze Stron będzie sprzyjać popularyzacji wiedzy o kulturze drugiej Strony oraz będzie popierać współpracę i wymianę we wszystkich dziedzinach kultury, w szczególności poprzez: — wymianę ekspertów i innych osób działających na polu kultury, — wymianę artystów i zespołów artystycznych, — publikowanie przekładów znaczących dzieł literackich drugiej Strony, — wykonywanie i odtwarzanie dzieł muzycznych, teatralnych i filmowych, — prezentację dzieł sztuki, — udział swoich przedstawicieli w międzynarodowych festiwalach, konkursach, przeglądach, konferencjach i spotkaniach kulturalnych organizowanych przez drugą Stronę, — współpracę między wydawnictwami, obejmującą przekłady i rozpowszechnianie książek i innych publikacji, zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

Seeking to further develop relations between the Republic of Poland and the Arab Republik of Egypt in the fields of culture and education, Guided by the need to strengthen bilateral relations and cooperation, and to base them on new creative principles that reflect the traditionally friendly relations between the two countries and peoples, Convinced, that cooperation in the fields of culture and education will contribute to better mutual understanding and enhancement of their relations at all levels, Have decided to conclude this Agreement, and agreed as follows: Article 1 The Parties shall promote all initiatives aimed at further development of cooperation in the fields of culture, arts, education, youth, sports, mass media and other domains, in compliance with the provisions of this Agreement. Article 2 The Parties shall encourage direct cooperation between the institutions and organisations involved, in accordance with this Agreement. Article 3 The Parties shall promote the activities of non-governmental organisations compatible with the goals of this Agreement, in accordance with the laws of the two countries. Article 4 The Parties shall promote knowledge of each other’s cultural achievements and shall support cooperation and exchange in all spheres of culture, particularly by means of: — exchange of experts and other persons active in the field of culture, — exchange of artists and artistic groups, — publication of translations of major literary works of the other Party, — performance and broadcasting of the works of music, theatre and cinema, — presentation of the works of fine arts, — participation of their representatives in international festivals, competitions, performances, conferences and cultural meetings organised by the other Party, — cooperation between publishing houses, including translation and dissemination of books and other publications, in accordance with copyright and intellectual property regulations.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 248 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 253 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 252 z 20042004-02-26

  Decyzja dotycząca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyjęta przez Organ Zarządzający Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 251 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 20042004-02-26

  Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 249 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 247 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 246 z 20042004-02-26

  Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 245 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 244 z 20042004-02-26

  Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 249

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 404

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 17 poz. 291

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzonej w Kairze dnia 16 września 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 691

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-03 poz. 1903

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.