Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2860 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-31
Data wydania:2004-12-28
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2860 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 285                — 20939 —                Poz. 2860


2860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków Na podstawie art. 68 ust. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanej dalej „Radą Rolników”, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem kadencji Rady Rolników.

2. O terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników informuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „Kasą”, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w siedzibie centrali Kasy i siedzibach oddziałów regionalnych Kasy.

3. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Rolników powinno zawierać:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon;

2) informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;

3) informacje o kwalifikacjach zawodowych.

4. Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną Kasy, w której jest ubezpieczony.

5. Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną Kasy, która wypłaca świadczenie.

6. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników. ———————

1)

§

2. Członkom Rady Rolników przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w formie:

1) ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego albo

2) ryczałtowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Rolników, prezydium Rady Rolników oraz komisji Rady Rolników, zwane dalej „ryczałtowym wynagrodzeniem za udział w posiedzeniu”. §

3. Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne przysługuje członkowi Rady Rolników w okresie pełnienia funkcji:

1) przewodniczącego Rady Rolników — w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;

2) zastępcy przewodniczącego — w wysokości 0,8 przeciętnego wynagrodzenia;

3) w Radzie Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników — w wysokości 0,5 przeciętnego wynagrodzenia. § 4.

1. Ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia przysługuje członkowi Rady Rolników niewymienionemu w § 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez członka Rady Rolników niewymienionego w § 3 określonych prac na zlecenie Rady Rolników w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady Rolników. § 5.

1. Członkowi Rady Rolników zamieszkałemu poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, lub posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przysługuje zwrot kosztów przejazdów i noclegu. ———————

3)

Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228 poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

Dziennik Ustaw Nr 285                — 20940 —                Poz. 2860


2. Zwrot kosztów przejazdów obejmuje zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji kolejowej i autobusowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy z miejsca zamieszkania członka Rady Rolników do miejscowości, w której odbywa się posiedzenie, brak jest dogodnego połączenia środkami komunikacji kolejowej i autobusowej, zwrot kosztów przejazdów obejmuje zwrot kosztów używania samochodu prywatnego.

4. Zwrot kosztów przejazdów, kosztów noclegu oraz ryczałt za nocleg wypłaca się w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio w razie:

1) wykonywania przez członka Rady Rolników pełniącego funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Rolników obowiązków związanych z pełnioną funkcją w innej formie niż określona w ust. 1;

2) wykonywania przez członka Rady Rolników niewymienionego w pkt 1 określonych prac na zlecenie Rady Rolników w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady Rolników. § 6.

1. Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, należne za dany miesiąc wypłaca się nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca.

2. Ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegu wypłaca się po zakończeniu posiedzenia, nie później niż na następnym posiedzeniu. §

7. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia ulega zmianie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie wysokości przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2860 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2869 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2868 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2867 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2866 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2865 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2864 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2863 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2862 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2861 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2859 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2858 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2857 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2856 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2855 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2854 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2853 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2852 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2851 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2850 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2849 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.