Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 343 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-10
Data wydania:2003-06-03
Data wejscia w życie:2003-08-24
Data obowiązywania:2004-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 343 z 2004


Strona 1 z 10
343

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 3 marca 1999 r. została sporządzona w Kijowie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej „Stronami”, — zaniepokojone rozszerzaniem się przestępczości zorganizowanej, — powodowane pragnieniem rozwoju i utrwalania stosunków przyjaźni i wzajemnej współpracy między obydwoma państwami, — przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-

Dziennik Ustaw Nr 38                — 2073 —                Poz. 343


przestępczych, odnośnie do ich przestępczej przeszłości i powiązań,

blicznego dla skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, — dążąc do wypracowania najskuteczniejszych form i sposobów współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych tych organów, — kierując się, z zastrzeżeniem poszanowania prawa wewnętrznego oraz umów międzynarodowych obowiązujących obie Strony, zasadami wzajemności i dwustronnych korzyści, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Strony zobowiązują się do współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania przestępczości zorganizowanej, jej zwalczania oraz ujawniania sprawców przestępstw, a w szczególności:

1) terroryzmu,

2) kradzieży materiałów promieniotwórczych, nielegalnego obrotu tymi materiałami oraz niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem w celu wyrządzenia szkody,

3) nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji,

4) nielegalnej migracji i przemytu ludzi,

5) fałszowania pieniędzy, innych środków płatniczych, dokumentów finansowych i papierów wartościowych oraz innych dokumentów urzędowych, a także wprowadzania ich do obiegu, nielegalnej działalności gospodarczej, w tym uchylania się od obowiązku podatkowego, korupcji oraz legalizowania dochodów pochodzących z przestępstw,

6) związanych z nielegalnym wytwarzaniem i obrotem środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów.

2. Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary,

2) poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób oraz nieznanych zwłok. Artykuł 2 W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, Strony będą:

1) wymieniać informacje: a) o osobach, które należą lub są podejrzewane o przynależność do zorganizowanych grup

b) o grupach i związkach przestępczych, ich strukturach, najbardziej charakterystycznych cechach zachowania osób i działalności ugrupowań, c) o czasie, miejscu i sposobie popełnienia przestępstw, przedmiocie przestępstwa oraz o przepisach prawa, które zostały naruszone, oraz o środkach, jakich użyto, żeby zapobiec zorganizowanym przestępstwom i innym poważnym przestępstwom,

2) na wniosek drugiej Strony podejmować odpowiednie działania i realizować bez zbędnej zwłoki wspólnie uzgodnione przedsięwzięcia operacyjne,

3) wymieniać doświadczenia i informacje, w szczególności dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania,

4) wymieniać wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii,

5) udostępniać sobie informacje o przedmiotach lub wzorach przedmiotów związanych z popełnieniem przestępstwa,

6) wykorzystując doświadczenia w walce z zorganizowaną przestępczością, stwarzać sobie wzajemnie możliwości szkolenia pracowników organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego swych państw celem podwyższenia poziomu ich wiedzy zawodowej i zapoznania z technicznymi i innymi środkami, z których korzysta się w walce z przestępczością. Artykuł 3 W celu zwalczania terroryzmu Strony wymieniają informacje dotyczące planowanych lub już przeprowadzonych aktów terrorystycznych, metod ich dokonania, dane dotyczące grup terrorystycznych, które na terytorium jednej ze Stron przeprowadziły lub zamierzają przeprowadzić akcję terrorystyczną. Strony wymieniają również doświadczenia w zakresie walki z terroryzmem. Artykuł 4 W celu zwalczania nielegalnego wytwarzania i obrotu środkami narkotycznymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami Strony:

1) informują się wzajemnie o uczestnikach przemytu narkotyków, ich ukrywaniu, przewozie i sprzedaży, sposobach wyrobu, pochodzeniu środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów oraz kanałach ich przerzutu,

2) przekazują sobie wzajemnie uzyskane informacje dotyczące metod nielegalnych międzynarodowych przewozów środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 343 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 352 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 351 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 350 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 349 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 348 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 347 z 20042004-03-10

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 346 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 345 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 344 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 342 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 341 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Podatek u źródła w umowie z Ukrainą

  Chcemy sprzedać kontrahentowi z Ukrainy zarówno prawa autorskie, jak i w przypadku drugiej transakcji licencję. Jeżeli dostarczymy certyfikat rezydencji, jaką stawkę (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 344

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 380

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-08 poz. 330

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 214

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 346

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.