Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 483 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-29
Data wydania:2004-03-17
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 483 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 50                — 2822 —                Poz. 483


483

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych danej „żołnierzami”, z zawodowej służby wojskowej. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) dowódca jednostki — dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, a w przypadku żołnierza przeniesionego do rezerwy kadrowej lub dyspozycji — organ, który przeniósł żołnierza do rezerwy kadrowej lub dyspozycji;

3) organ zwalniający — organ właściwy do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy;

4) organ wyznaczający — organ właściwy do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy;

5) decyzja — decyzję administracyjną, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,

6) komisja — wojskową komisję lekarską. § 3.

1. Dowódca jednostki, w przypadkach o których mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, doręcza żołnierzowi decyzję zwalniającą go z zawodowej służby wojskowej.

2. Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. §

4. W razie odmowy przyjęcia skierowania do komisji lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz został zobowiązany, dowódca jednostki, nie później niż w terminie 14 dni od określonej daty stawienia się przed komisję bądź na badania zlecone przez komisję, występuje do organu zwalniającego, poprzez organ właściwy do wyznaczania na stanowisko służbowe, z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej. §

5. W razie otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii okresowej, dowódca jednostki występuje niezwłocznie do organu zwalniającego, poprzez organ właściwy do wyznaczania na stanowisko służbowe, z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej. Do wniosku dołącza się prawomocną opinię okresową. §

6. W razie odmowy objęcia równorzędnego lub wyższego stanowiska służbowego w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 1—3 ustawy, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe przesyła do organu zwalniającego wniosek o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej, wraz z oświadczeniem żołnierza o niewyrażeniu zgody na wyznaczenie na równorzędne lub wyższe stanowisko służbowe. § 7.

1. ˚ołnierz składa wypowiedzenie stosunku służbowego do organu zwalniającego.

2. Wypowiedzenie stosunku służbowego przez żołnierza uważa się za dokonane, jeżeli zostało złożone za pokwitowaniem w kancelarii jednostki wojskowej lub wysłane przesyłką poleconą na adres jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową.

3. Wypowiedzenie stosunku służbowego dokonane przez żołnierza następuje w formie pisemnej i powinno zawierać oświadczenie woli żołnierza wskazujące jednoznacznie na zamiar wypowiedzenia przez niego stosunku służbowego.

4. Do wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki dołącza pisemną informację o faktach mających wpływ na realizację wypowiedzenia, w tym informację o obowiązku zwrotu przez żołnierza kosztów, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy.

5. W przypadku dokonania przez żołnierza wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, organ zwalniający wydaje decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej, w której określa datę zwolnienia z zawodowej służby wojskowej wynikającą z wypowiedzenia.

6. Wycofanie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek żołnierza, za zgodą organu zwalniającego. §

8. W przypadku przebywania żołnierza w rezerwie kadrowej i niewyznaczenia go do końca okresu pozostawania w rezerwie kadrowej na stanowisko służbowe, organ, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, występuje do organu zwalniającego z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej, a jeżeli sam jest tym organem, zwalnia tego żołnierza z upływem okresu pozostawania w rezerwie kadrowej. §

9. W przypadku nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona, dowódca jednostki występuje

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 483 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 492 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 491 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 490 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 489 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 488 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 487 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 486 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 485 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 484 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 482 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 481 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 480 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 479 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 478 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych przy użyciu broni palnej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 477 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania przez żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych środków przymusu bezpośredniego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-10 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-28 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1849

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.