Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-13
Data wejscia w życie:2004-01-23
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 2004


75

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca, Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

Dziennik Ustaw Nr 9                — 368 —                Poz. 75


po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2004 r. na rozprawie z udziałem skarżącej, wnioskodawcy, Sejmu oraz Prokuratora Generalnego:

1) skargi konstytucyjnej spółki „Trans-Goya” Sp. z o.o. na niezgodność art. 5059 § 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 5051 oraz art. 5052 i art. 5055 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego z preambułą oraz art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 9, art. 20, art. 22, art. 32, art. 45 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 87 ust. 2, art. 176 ust. 1 i art. 177 Konstytucji w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, oraz

2) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, iż art. 5059 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, orzeka:

1. Art. 5052 oraz art. 5055 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,

poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035 i 1036, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323 i Nr 199, poz. 1939) są zgodne z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie są niezgodne z art. 22, art. 45 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 5059 § 1 ustawy wskazanej w pkt 1 jest niezgodny z art. 2 i art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 5059 § 1 ustawy wskazanej w pkt 1 jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.

4. Określa termin utraty mocy obowiązującej przez art. 5059 § 1 ustawy wskazanej w pkt 1 na dzień 13 lipca 2005 r. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć w pozostałym zakresie postępowanie z powodu niedopuszczalności orzekania. Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marek Mazurkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.