Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1778 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-10-28
Data wydania:2004-10-18
Data wejscia w życie:2005-11-12
Data obowiązywania:2004-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1778 z 2005


Strona 1 z 2
1778

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w spra———————

1)

wie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, Komendant Główny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085.

Dziennik Ustaw Nr 213                — 14224 —                Poz. 1778


cyjnej, uwzględniając sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.”;

Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu, zwani dalej „kierownikami jednostek organizacyjnych”, powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, Komisję Socjalną, zwaną dalej „komisją”.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Âwiadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, kierownik jednostki organiza-

3) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. (poz. 1778)

WZÓR ..........................................................

(imię i nazwisko lub nazwa organizacji)

........................................

(miejscowość, data)

..........................................................

(adres)

..........................................................

(nr emerytury lub renty)

..........................................................

(nr telefonu)

.......................................................

(kierownik jednostki organizacyjnej)

....................................................... WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego

1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:*

1) zapomogi pieniężnej;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

4) dopłaty do kosztów pogrzebu uprawnionego niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej. Uzasadnienie złożonego wniosku: ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

*

Właściwe podkreślić.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1778 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1780 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1779 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1777 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1776 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1775 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1062

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1332

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-09 poz. 661

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.