Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1626 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-04
Data wydania:2006-11-17
Data wejscia w życie:2006-12-19
Data obowiązywania:2006-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1626 z 2006


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 221                — 11008 —                Poz. 1626


1626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółową organizację i formy odbywania w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”. § 2.

1. Przeszkolenie zawodowe dla strażaków, zwane dalej „przeszkoleniem zawodowym”, jest prowadzone w dwóch formach:

1) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej;

2) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

2. Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone w wymiarze co najmniej 250 godzin dydaktycznych i trwa trzy semestry. § 3.

1. Programy przeszkolenia zawodowego opracowuje Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

2. Programy przeszkolenia zawodowego dla każdej z form studiów, o których mowa w § 2 ust. 1, zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. § 4.

1. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, muszą spełniać następujące wymagania:

1) posiadać mianowanie na stałe;

2) posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

3) posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej;

4) posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.

2. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, muszą spełniać następujące wymagania: ———————

1) Minister

1) posiadać mianowanie na stałe;

2) posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

3) posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie;

4) posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera.

3. Od kandydatów na przeszkolenie zawodowe, o których mowa w ust. 2, posiadających tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, nie wymaga się posiadania tytułu zawodowego technika pożarnictwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

1)

4. Na przeszkolenie zawodowe kierują odpowiednio: w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej — Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej — komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej — komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej; w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej — komendant szkoły; w jednostkach badawczo-rozwojowych — dyrektor jednostki; w Centralnym Muzeum Pożarnictwa — dyrektor muzeum; w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej — Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek przełożonego uprawnionego do mianowania.

2)

3)

4)

5)

6) 7)

Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

§ 5.

1. Liczbę miejsc na przeszkolenie zawodowe ustala corocznie minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając zgłoszone potrzeby kadrowe oraz możliwości szkoleniowe, jednak w granicach limitu nieprzekraczającego 100 miejsc rocznie.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdza listę osób zakwalifikowanych na przeszkolenie zawodowe w ramach ustalonej corocznie liczby miejsc.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1626 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1628 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1627 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1625 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1624 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1623 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1622 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1621 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1620 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1619 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1618 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1617 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1616 z 20062006-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1615 z 20062006-12-04

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-13 poz. 144

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-26 poz. 422

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.