Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1477 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-05
Data wydania:2007-10-23
Data wejscia w życie:2007-11-20
Data obowiązywania:2007-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1477 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 204                — 14622 —                Poz. 1477


1477

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 429) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 59, poz. 415) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w pkt 1: — lit. h otrzymuje brzmienie: „h) wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperatury, wilgotności powietrza, kierunku przepływu powietrza, prędkości ruchu powietrza i wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu, a także natężenia światła w miejscach przeprowadzania badania i kontroli,”, — uchyla się lit. j oraz lit. k, b) w pkt 2: — lit. b otrzymuje brzmienie: „b) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,”, — w lit. d: — tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „— przemieszczania się osób zatrudnionych przy produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu personelu w obrębie stref zakładu o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,”, — dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: „— technologicznych i transportu wewnętrznego, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów,”, ———————

1)

— lit. g otrzymuje brzmienie: „g) parametry fizyczne w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperaturę, wilgotność powietrza, kierunek przepływu powietrza,”, — uchyla się lit. h;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, składa się z:

1) części opisowej zawierającej: a) elementy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, e—i, l oraz m, b) określenie tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu;

2) części graficznej przedstawiającej: a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, b) miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego polegająca na schładzaniu i przechowywaniu mleka surowego po dostarczeniu z gospodarstw, zawiera wyłącznie część opisową, uwzględniającą elementy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f—i, l oraz m.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w ramach działalności określonej w art. 1 ust. 3 lit. d rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1477 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.