Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1123 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-14
Data wydania:2008-10-06
Data wejscia w życie:2008-10-29
Data obowiązywania:2008-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1123 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 182                — 9685 —                Poz. 1123


1123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24 ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) w ust. 2: — uchyla się pkt 4, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) serię i numer oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, a także w przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo polskie numer PESEL.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności;

2) regulaminy prowadzonych gier;

3) zaświadczenie o niekaralności.”; ———————

1)

2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być osoba, która prowadzi szkolenia dla kandydatów w zakresie tematyki objętej egzaminem bądź jest autorem pozycji dydaktycznych obejmujących tematykę gier i zakładów wzajemnych.”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przygotowanie zamkniętego zbioru pytań egzaminacyjnych;”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Osoba przystępująca do egzaminu losuje trzy pytania z zamkniętego zbioru pytań, na które odpowiada ustnie przed komisją egzaminacyjną.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Członek komisji egzaminacyjnej za udział w sesji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł.”;

6) w § 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Âwiadectwo zawodowe wydaje się na okres 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nadzorującym loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe świadectwo zawodowe wydaje się na okres 2 lat.”. §

2. Do wniosków w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprzedzającego wydanie świadectwa zawodowego złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Âwiadectwa zawodowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz.

1380. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272, poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246, poz. 1801 oraz z 2007 r. Nr 247, poz. 1827.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1123 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1133 z 20082008-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1132 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1131 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1130 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1129 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1128 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1127 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1125 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1124 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1122 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1859

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1801

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-11 poz. 908

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.