Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1125 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-14
Data wydania:2008-10-07
Data wejscia w życie:2008-10-21
Data obowiązywania:2008-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1125 z 2008


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 182                — 9687 —                Poz. 1125


1125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności wykazanych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zwanych dalej „wnioskodawcami”, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności. § 2.

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zwany dalej „właściwym organem”, ustala, w drodze postanowienia, zakres tematyczny testu umiejętności.

2. Zakres tematyczny testu umiejętności jest ustalany indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem różnic pomiędzy kwalifikacjami wnioskodawcy a wymaganymi do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112).

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcy oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją Egzaminacyjną”.

4. Wraz z postanowieniem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy doręcza się informacje o konieczności wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 3, oraz wskazuje adres siedziby Komisji Egzaminacyjnej. §

3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, występuje z wnioskiem do Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzenie testu umiejętności. ———————

1)

§ 4.

1. Test umiejętności jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, na warunkach, w sposób i w trybie określonym w rozporządzeniu, w terminach egzaminów na doradcę podatkowego wyznaczanych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, z tym że nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Jeżeli wnioskodawca wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w § 3, później niż na 30 dni przed terminem określonym w ust. 1, przystępuje do testu w następnym wyznaczonym terminie.

3. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna powiadamia wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności. § 5.

1. Test umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom przystępującym do testu samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do testu umiejętności jest obowiązana okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

3. Prace pisemne są oznaczane kodem.

4. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z testu umiejętności osobę, która w trakcie tego testu korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagała pozostałym jego uczestnikom lub w inny sposób zakłócała przebieg testu.

5. Wykluczenie z udziału w teście umiejętności jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.

6. Podczas testu umiejętności osoba przystępująca do tego testu może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przewodniczącego składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali osoba przystępująca do testu przekazuje pracę sekretarzowi składu egzaminacyjnego. § 6.

1. Test umiejętności jest przeprowadzany w języku polskim.

2. Test umiejętności składa się z części pisemnej i ustnej.

3. Osoba, która nie zaliczy testu umiejętności, może go powtarzać. Termin ponownego przystąpienia do testu umiejętności może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia testu, którego wynik był negatywny.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1125 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1133 z 20082008-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1132 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1131 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1130 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1129 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1128 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1127 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1124 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1123 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1122 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-22 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-04 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-07 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.