Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1418 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-12
Data wydania:2008-10-17
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1418 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 220                — 12159 —                Poz. 1418


1418

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 41 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1—6, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego — w formie dokumentu elektronicznego w celu ich weryfikacji.”; ———————

1)

2) w art. 47a ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41 ust. 8, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318 i Nr 220, poz. 1417.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1418 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-19 poz. 228

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-23 poz. 875

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1095

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1706

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.