Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1433 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-12
Data wydania:2008-11-21
Data wejscia w życie:2008-12-27
Data obowiązywania:2008-12-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1433 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 220                — 12189 —                Poz. 1433


1433

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się ust. 3;

2) w art. 16 ust. 1—5 otrzymują brzmienie: „1. Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.1)).

2. Zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, zwanej dalej „ewidencją”. Ewidencja jest rejestrem działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w ust.

1.

3. Ewidencję prowadzi właściwa ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna.

4. Ewidencja jest jawna i zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby;

2) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;

3) imię i nazwisko kierownika zakładu;

4) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.

5. Za wpis do ewidencji oraz zmianę tego wpisu okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna pobiera opłatę, która stanowi jej przychód. Opłata za zmianę wpisu wynosi 50 % opłaty za wpis.”;

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17.

1. Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi określone w art. 5—11, a także posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji jest wniosek podmiotu prowadzącego zakład. ———————

1)

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby;

2) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;

3) regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt;

4) informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych;

5) imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt;

6) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego;

7) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt dołącza zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1433).”.

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 1433 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.