Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-09
Data wydania:2007-12-27
Data wejscia w życie:2008-01-24
Data obowiązywania:2008-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 2008


18

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt

2) Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 429) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 138, z późn. zm.).

§

1. 1. Uznane za zdatne do spożycia przez ludzi tusze pozyskane ze zwierząt, poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania chorób niewymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127), znakuje się okrągłym znakiem weterynaryjnym o średnicy 6 cm, zawierającym:

1) litery PL — w górnej części;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu — w środku;

3) litery IW — w dolnej części.

2. Przy znakowaniu tusz, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ust. 1, 2 i 4 rozdziału III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące orga-

Dziennik Ustaw Nr 3                — 72 —                Poz. 18


nizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75). § 2.

1. Produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane z mięsa, pozyskanego z tusz, o których mowa w § 1, zaopatruje się w okrągły znak weterynaryjny, zawierający:

1) litery PL — w górnej części;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu — w środku;

3) litery IW — w dolnej części.

2. Przy znakowaniu produktów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), z wyjątkiem ust. 3 i 6—8. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.