Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 9 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-09
Data wydania:2008-03-07
Data wejscia w życie:2008-01-09
Data obowiązywania:2008-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 9 z 2008


9

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) po § 153 dodaje się § 153a w brzmieniu: „§ 153a.

1. W roku szkolnym 2007/2008 absolwenci trzyletnich techników i szkół równorzędnych dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej mogą przystąpić do egza———————

1)

minu dojrzałości, przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego.

2. Absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla młodzieży, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości w terminie określonym w ust. 1 albo w terminach określonych w § 140 ust. 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 155, zachowują uprawnienia wynikające z § 33 ust. 1—4 załącznika nr 1 do niniejszego rozporządzenia.”. §

2. W sesji zimowej w roku szkolnym 2007/2008 absolwenci trzyletnich techników i szkół równorzędnych dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dojrzałości, przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, deklarują wybór przedmiotów zdawanych w części pisemnej i części ustnej w terminie do dnia 14 stycznia 2008 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 9 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.