Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 209 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-26
Data wydania:2009-02-13
Data wejscia w życie:2009-05-27
Data obowiązywania:2009-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 209 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 31                — 2722 —                Poz. 209


209

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych Na podstawie art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061, z 2003 r. Nr 152, poz. 1489, z 2005 r. Nr 201, poz. 1664 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 588) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy i nabywcy, ich adresy zamieszkania lub siedziby, ich numery ewidencyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacyjne w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz datę nabycia, zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu;”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Organy, o których mowa w ust. 1, są obowiązane, bez wezwania przez organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od środków transportowych, do nieodpłatnego sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o pojazdach czasowo wycofanych z ruchu i ponownie dopuszczonych do ruchu po tym wycofaniu, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby właściciela lub posiadacza pojazdu, w terminie do

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd wycofano z ruchu lub ponownie dopuszczono do ruchu po tym wycofaniu. ———————

1)

2b. Informacja, o której mowa w ust. 2a, powinna zawierać:

1) dane dotyczące środka transportowego, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

2) dane dotyczące właściciela lub posiadacza środka transportowego: imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres zamieszkania lub siedziby, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) datę czasowego wycofania pojazdu z ruchu albo datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu po tym wycofaniu.”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy i nabywcy, ich adresy zamieszkania lub siedziby, ich numery ewidencyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacyjne w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz datę nabycia i zarejestrowania pojazdu;

2) markę, typ i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia) i pojemność silnika pojazdu.”. §

2. Do informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym weszło w życie niniejsze rozporządzenie, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Informacje, o których mowa w § 5 ust. 2a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy sporządza się za miesiąc następujący po miesiącu, w którym weszło w życie niniejsze rozporządzenie. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 209 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 217 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 216 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 215 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 214 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 213 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 212 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 211 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 210 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 208 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 206 z 20092009-02-26

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-31 poz. 615

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-21 poz. 243

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-31 poz. 618

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1296

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-25 poz. 1058

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.