Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 206 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-26
Data wydania:2009-01-23
Data wejscia w życie:2009-04-01
Data obowiązywania:2009-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 206 z 2009


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 31                — 2706 —                Poz. 206


206

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody;

2) tryb powoływania i odwoływania wojewody;

3) organizację rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej administracji rządowej. Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

1) wojewoda;

2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

3) organy niezespolonej administracji rządowej;

4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;

5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw;

6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw. Art. 3.

1. Wojewoda jest:

1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; ———————

1)

2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;

4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;

6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)).

2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy. Art. 4. Odrębne ustawy określają:

1) zasadniczy podział terytorialny państwa;

2) nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody oraz jego siedzibę;

3) zasady i tryb ustalania granic województw oraz dokonywania ich zmian;

4) zasady ustalania niepokrywających się z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa podziałów terytorialnych w celu wykonywania zadań niezespolonej administracji rządowej. Art. 5. Zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji rządowej określają odrębne ustawy. ———————

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawę z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 662 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 206 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 217 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 216 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 215 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 214 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 213 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 212 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 211 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 210 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 209 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 208 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 32 poz. 477

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r. sygn. akt Kp 2/09

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-17 poz. 339

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1405

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 1996-06-21 poz. 488

  Ustawa konstytucyjna z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.