Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1354 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-03
Data wydania:2010-10-18
Data wejscia w życie:2010-11-03
Data obowiązywania:2010-11-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1354 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 205                — 14738 —                Poz. 1354


1354

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Udziela się ulgi we wpłatach z zysku na rzecz budżetu państwa następującym przedsiębiorstwom państwowym oraz jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa, a także spółkom, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykonującym zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, wymienionym w rozporządzeniach wydanych na podstawie:

1) art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.2));

2) art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) — realizującym w trybie art. 7 zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki, o którym mowa w art. 4a ust. 1 tej ustawy.

1)

2. Wykaz przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, którym udziela się ulgi, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Ulga, o której mowa w § 1, polega na pomniejszeniu należnej kwoty wpłaty z zysku, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w sposób określony w ust.

2. 2. Wysokość należnej ulgi ustala się jako iloczyn należnej kwoty wpłaty z zysku i wskaźnika ustalonego w wysokości odpowiadającej udziałowi wartości przychodu ze sprzedaży produkcji i usług na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi.

3. Ulgę ustala się w rachunku narastającym.

4. Wysokość ulgi podlega ostatecznemu rozliczeniu na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego. §

3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 158 i Nr 128, poz. 840 oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1066). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 154, poz. 791, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1354 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1366 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1365 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1364 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1363 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt K 58/07

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1362 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1361 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1360 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1359 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1358 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1357 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1356 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1355 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-08 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-20 poz. 239

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-12 poz. 516

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1313

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.