Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1366 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-03
Data wydania:2010-10-28
Data wejscia w życie:2010-11-03
Data obowiązywania:2010-11-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1366 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 205                — 14753 —                Poz. 1366


1366

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

zarząd spółdzielni mieszkaniowej obejmujący nieruchomość wspólną powstałą w trybie art. 25 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r., z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32, w związku z art. 21 oraz z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 2 i 3 oraz w związku z art. 2 Konstytucji, or ze ka : Art. 27 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779), w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2058), je st zg o d n y z art. 64 ust. 2 i art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto posta na wia : na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Mirosław Wyrzykowski Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 28 października 2010 r., skargi konstytucyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej Pilotów 22 w Krakowie o zbadanie zgodności:

1) art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2058), w zakresie, w jakim wyłączał prawo prowadzenia zarządu nieruchomością wspólną przez powołaną w trybie powyższego przepisu wspólnotę mieszkaniową, z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32, w związku z art. 21 oraz z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 2 i 3 oraz w związku z art. 2 Konstytucji,

2) art. 27 ust. 2 zdanie drugie ustawy z 15 grudnia 2000 r., w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z 19 grudnia 2002 r., w zakresie, w jakim statuował obligatoryjny przymusowy

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1366 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1365 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1364 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1363 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt K 58/07

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1362 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1361 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1360 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1359 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1358 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1357 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1356 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1355 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1354 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-20 poz. 874

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1141

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-43-2010 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1140

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-42-2010 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 371

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 180

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.