Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1356 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-03
Data wydania:2010-10-19
Data wejscia w życie:2010-11-03
Data obowiązywania:2010-11-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1356 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 205                — 14741 —                Poz. 1356


1356

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237) w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Żołnierzowi wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby poza granicami państwa pokrywa na pisemny, udoku1)

mentowany wniosek żołnierza, na warunkach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe koszty przejazdu jego dziecka do kraju i z powrotem, w celu złożenia egzaminu maturalnego lub egzaminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143), pod warunkiem że wyjazd ten nie może się odbyć w ramach przejazdu do kraju, o którym mowa w § 20 ust. 1.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1356 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1366 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1365 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1364 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1363 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt K 58/07

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1362 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1361 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1360 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1359 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1358 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1357 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1355 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1354 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 493

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-17 poz. 51

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-01 poz. 906

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2848

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-28 poz. 1392

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.