Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-13
Data wydania:2009-12-22
Data wejscia w życie:2010-01-28
Data obowiązywania:2010-01-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 3                — 615 —                Poz. 17


17

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) w ust. 2 uchyla się pkt 5, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zajęcia dydaktyczne objęte programem szkolenia mogą prowadzić osoby, które posiadają:

1) wykształcenie wyższe;

2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe odpowiadające zakresowi tematycznemu prowadzonych zajęć.”;

2) w § 5: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zakres tematyczny programów szkoleń, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.”, b) uchyla się ust. 4;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Szkolenie prowadzi się w formie:

1) stacjonarnej, w tym w formie ćwiczeń;

2) kształcenia na odległość.”;

4) w § 7 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) stacjonarnej, innej niż forma ćwiczeń — uczestniczył w co najmniej 90 % godzin zajęć dydaktycznych objętych programem szkolenia,”;

1)

5) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) sporządzania, w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”, planu działalności rolnośrodowiskowej w zakresie: a) części ogólnej oraz pkt 1—3 i 5—7 części szczegółowej, a także pkt 1 załącznika do tego planu, b) pkt 4 części szczegółowej oraz pkt 2 załącznika do tego planu — o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 i Nr 161, poz. 1286);”;

6) w § 9: a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) posiadają: a) wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub na kierunkach pokrewnych albo b) wykształcenie wyższe i mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem doradztwa rolniczego w wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego lub w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu lub w Częstochowie, lub w ośrodku doradztwa rolniczego, lub w izbie rolniczej, poświadczony odpowiednio przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego lub prezesa izby rolniczej;”, b) dodaje się ust. 6—8 w brzmieniu: „6. Wpisu na listę doradców rolniczych dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten wpis, złożony do dyrektora Centrum.

7. Wniosek o wpis na listę doradców rolniczych zawiera informacje określone w ust.

4. 8. Do wniosku o wpis na listę doradców rolniczych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 3.”;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 15 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 13 z 20102010-01-13

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 20102010-01-13

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1850

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-22 poz. 757

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.