Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 181 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-08
Data wydania:2010-02-26
Data wejscia w życie:2010-03-23
Data obowiązywania:2010-03-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 181 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 34                — 2875 —                Poz. 181


181

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, utworzonych w urzędach obsługujących organy państwowe i państwowych jednostkach organizacyjnych, innych niż wymienione w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą”, oraz w urzędach obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) sposób: a) przekazywania materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego, b) brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

3) wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)). §

2. Dokumentacja powstająca oraz napływająca do komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi”, klasyfikowana jest na podstawie jednolitych rzeczowych wykazów akt, zwanych dalej „wykazami akt”, właściwych dla jednostek organizacyjnych, w których te komórki zostały utworzone. § 3.

1. Wykazy akt zawierają kwalifikację dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania.

2. Sposób kwalifikowania dokumentacji, o której mowa w § 2, i oznaczania jej kategorii archiwalnej ze względu na okresy przechowywania określa załącznik do rozporządzenia.

3. Szef Centralnego Archiwum Wojskowego może przekwalifikować do materiałów archiwalnych dokumentację niearchiwalną, która zyskała znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej.

1)

§ 4.

1. Komórki organizacyjne przekazują do Centralnego Archiwum Wojskowego przygotowane i uporządkowane materiały archiwalne na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego tych materiałów.

2. Jedna pozycja w spisie zdawczo-odbiorczym materiałów archiwalnych w postaci papierowej odpowiada jednej teczce, a w przypadku gdy teczka dzieli się na tomy — jednemu tomowi.

3. Jedna pozycja w spisie zdawczo-odbiorczym materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej odpowiada jednej sprawie.

4. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej, w której utworzono komórkę organizacyjną;

2) datę sporządzenia spisu;

3) nazwę komórki organizacyjnej, która wytworzyła materiały archiwalne, będące przedmiotem przekazania, oraz

4) dla każdej pozycji spisu co najmniej: a) liczbę porządkową, b) oznaczenie kancelaryjne, jeżeli było stosowane, c) tytuł, d) roczne daty krańcowe, e) liczbę stron w teczce, jeżeli materiały archiwalne są w postaci papierowej, lub liczbę dokumentów w sprawie, jeżeli materiały archiwalne są w postaci elektronicznej. § 5.

1. Do sposobu przygotowania i uporządkowania materiałów archiwalnych w postaci papierowej stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy.

2. Do sposobu przygotowania i uporządkowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy. §

6. Przed przyjęciem materiałów archiwalnych Szef Centralnego Archiwum Wojskowego może sprawdzić stan oraz prawidłowość przygotowania, uporządkowania i zewidencjonowania materiałów archiwalnych. § 7.

1. Dokumentacja niearchiwalna może podlegać brakowaniu, na podstawie spisu, za zgodą Szefa Centralnego Archiwum Wojskowego, po upływie okresu przechowywania, jeżeli utraciła praktyczne znaczenie dla potrzeb komórki organizacyjnej oraz do celów kontrolnych.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 181 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 191 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 190 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 189 z 20102010-03-08

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 188 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 187 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 186 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 185 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 184 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 183 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 182 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 180 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.