Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 184 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-08
Data wydania:2010-02-08
Data wejscia w życie:2010-03-23
Data obowiązywania:2010-03-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 184 z 2010


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 34                — 2880 —                Poz. 184


184

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 26 ust. 22 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierza zawodowego, doręczania opinii służbowej i zapoznawania go z treścią opinii służbowej, wnoszenia i rozpatrywania od niej odwołania;

2) tryb określania indywidualnej prognozy przebiegu zawodowej służby wojskowej i sposób zapoznawania żołnierza zawodowego z indywidualną prognozą przebiegu zawodowej służby wojskowej;

3) tryb udostępniania opinii służbowej;

4) wzór arkusza opinii służbowej. § 2.

1. Opiniowanie służbowe obejmuje okres od dnia objęcia przez żołnierza zawodowego podlegającego opiniowaniu służbowemu, zwanego dalej „opiniowanym”, obowiązków na stanowisku służbowym do dnia sporządzenia opinii służbowej przez bezpośredniego przełożonego opiniowanego, zwanego dalej „opiniującym”.

2. Opinię służbową sporządza się na arkuszu opinii służbowej, zwanym dalej „arkuszem”, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 20 ust.

1.

3. Przed przekazaniem arkusza opiniującemu wypełnia się działy arkusza I, II i IV B rubrykę „Wyszczególnienie podstawowych obowiązków służbowych zawartych w karcie opisu stanowiska służbowego”, wpisując zakres podstawowych obowiązków służbowych realizowanych przez żołnierza zawodowego wymienionych w karcie opisu stanowiska służbowego oraz na każdej stronie arkusza — datę rozpoczęcia procesu opiniowania i numer PESEL opiniowanego.

4. W przypadku żołnierza zawodowego skierowanego do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w strukturze narodowej, w dziale IV B arkusza rubrykę „Wyszczególnienie podstawowych obowiązków służbowych zawartych w karcie opisu stanowiska służbowego” wypełnia opiniujący, wpisując zakres podstawowych obowiązków służbowych wynikający z zajmowanego stanowiska służbowego. Działów II A, III, VIII, IX, X i XI arkusza nie wypełnia się.

1)

5. W przypadku żołnierza zawodowego skierowanego do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w strukturze narodowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, wypełnia dział I arkusza w zakresie danych personalnych i zajmowanego stanowiska służbowego poza granicami państwa. § 3.

1. W ramach opiniowania służbowego opiniujący ocenia:

1) cechy osobowe opiniowanego: a) odpowiedzialność, b) efektywność rozumowania, c) umiejętność współpracy, d) komunikatywność, e) rzetelność i wiarygodność, f) determinację, g) odporność psychofizyczną, h) wygląd zewnętrzny i prezencję, i) sposób podejmowania decyzji, j) umiejętność organizowania i planowania pracy, k) wyrażanie myśli, l) umiejętność oceniania podwładnych;

2) wywiązywanie się opiniowanego z poszczególnych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym.

2. Ocenę opiniowanego za wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się następująco:

1) 5 (bardzo dobra) — jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę 4,51 i wyższą;

2) 4 (dobra) — jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę w przedziale 3,51—4,50;

3) 3 (dostateczna) — jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę w przedziale 2,51—3,50;

4) 2 (niedostateczna) — jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę poniżej 2,51.

3. Oceny poszczególnych cech osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wyraża się w skali od 5 do

1. Opis skali cech osobowych określa dział IV A arkusza.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 184 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 191 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 190 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 189 z 20102010-03-08

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 188 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 187 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 186 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 185 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 183 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 182 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 181 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 180 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 127

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1063

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-11 poz. 976

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.