Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 497 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-07
Data wydania:2010-04-07
Data wejscia w życie:2010-05-22
Data obowiązywania:2010-05-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 497 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 76                — 6501 —                Poz. 497


497

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Na podstawie art. 59b ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb nadawania i unieważniania przydziałów kryzysowych;

2) wzór karty przydziału kryzysowego. § 2.

1. Wojskowy komendant uzupełnień w celu nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy, który zawarł kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, niezwłocznie po otrzymaniu kontraktu wzywa tego żołnierza do osobistego stawienia się w terminie i miejscu oznaczonym w wezwaniu.

2. W przypadku stawienia się wojskowy komendant uzupełnień wręcza żołnierzowi rezerwy kartę przydziału kryzysowego, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z zastrzeżeniem § 5 ust.

1.

3. Potwierdzenie odbioru karty przydziału kryzysowego następuje przez złożenie własnoręcznego podpisu przez żołnierza rezerwy, któremu wydano tę kartę, na egzemplarzu przeznaczonym dla wojskowego komendanta uzupełnień.

4. Wzór karty przydziału kryzysowego określa załącznik do rozporządzenia. §

3. W przypadku nieprzyjęcia przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w tym również w wyniku jego niestawienia się na to wezwanie bez uzasadnionej przyczyny, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia o tym dowódcę jednostki wojskowej, z którym został zawarty kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. § 4.

1. Jeden egzemplarz karty przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień przesyła dowódcy jednostki wojskowej, do której żołnierzowi rezerwy nadano przydział kryzysowy.

2. O nadaniu przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia pracodawcę tego żołnierza.

1)

3. Nadanie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji wojskowej i książeczce wojskowej tego żołnierza.

4. Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu karty przydziału kryzysowego, stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej fakt nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy. § 5.

1. Doręczenie karty przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe może nastąpić za pośrednictwem właściwego dowódcy jednostki wojskowej, w terminie do czternastu dni od dnia jej przekazania temu dowódcy, jednak nie później niż w ostatnim dniu odbywania ćwiczeń wojskowych.

2. W celu doręczenia karty przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy, o którym mowa w ust. 1, wojskowy komendant uzupełnień przekazuje, za potwierdzeniem odbioru, właściwemu dowódcy jednostki wojskowej trzy egzemplarze karty przydziału kryzysowego.

3. W potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się liczbę egzemplarzy karty przydziału kryzysowego oraz jej serię i numer.

4. Po doręczeniu karty przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy, o którym mowa w ust. 1, właściwy dowódca jednostki wojskowej zwraca jeden egzemplarz karty przydziału kryzysowego wojskowemu komendantowi uzupełnień, na którym żołnierz rezerwy potwierdził jej odbiór, oraz pozostawia w aktach jeden egzemplarz karty przydziału przeznaczony dla tego dowódcy.

5. W przypadku nieprzyjęcia w określonym terminie przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia o tym wojskowego komendanta uzupełnień.

6. Kartę przydziału kryzysowego, która nie została doręczona w sposób określony w ust. 1—4, właściwy dowódca jednostki wojskowej zwraca niezwłocznie wojskowemu komendantowi uzupełnień. § 6.

1. Wojskowy komendant uzupełnień, po powzięciu wiadomości, w tym z urzędu, o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej unieważnienie przydziału kryzysowego, określonej w art. 59b ust. 10 lub 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wzywa żołnierza rezerwy w celu wyjaśnienia sprawy i odebrania od niego pisemnego oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu takiej przesłanki.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 497 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 500 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 499 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 498 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 496 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 495 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 494 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 493 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 492 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 491 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 490 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 489 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

porady prawne online

Porady prawne

 • Ubezwłasnowolnienie częściowe a decyzja o leczeniu

  Osoba chora psychicznie nie wyrażała zgody w okresie silnego nawrotu choroby na pobyt w szpitalu. Pogotowie interweniowało dwukrotnie, ale tylko poprzez przyjazd do chorej. (...)

 • Jakie dokumenty można niszczyć

  Chciałabym założyć firmę zajmującą się niszczeniem dokumentów, czy mogę niszczyć wszystkie dokumenty, które przywiozą mi klienci?

 • *Praca powyżej 12 godzin

  Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-27 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-24 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

 • Komunikat UE z 2007-03-24 nr 69 poz. 29

  Sprawa T-32/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Republika Słowacka przeciwko Komisji

 • Komunikat UE z 2007-03-24 nr 69 poz. 29

  Sprawa T-5/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 stycznia 2007 r. — Verband der Internationalen Caterer in Deutschland przeciwko Komisji

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1535

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.