Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 489 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-07
Data wydania:2010-03-04
Data wejscia w życie:2010-06-07
Data obowiązywania:2010-05-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 489 z 2010


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 76                — 6462 —                Poz. 489


489

USTA WA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej1)

2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa:

1) zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej;

2) organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt

1.

2. Zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej dotyczą:

1) danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;

2) usług danych przestrzennych;

3) interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych;

4) wspólnego korzystania z danych przestrzennych;

5) współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej. Art. 2. Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) danych przestrzennych — rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;

2) infrastrukturze informacji przestrzennej — rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie;

1)

3) interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych — rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona;

4) metadanych infrastruktury informacji przestrzennej — rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;

5) obiekcie przestrzennym — rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem geograficznym;

6) organie administracji — rozumie się przez to: a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego, b) inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;

7) organie wiodącym — rozumie się przez to: a) ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy, b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy, c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 9 załącznika do ustawy, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.3)), d) ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy,

3)

Niniejsza ustawa dokonuje transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 489 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 500 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 499 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 498 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 497 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 496 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 495 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 494 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 493 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 492 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 491 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 490 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.