Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 498 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-07
Data wydania:2010-04-01
Data wejscia w życie:2010-05-22
Data obowiązywania:2010-05-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 498 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 76                — 6504 —                Poz. 498


498

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, obsługi prawnej oraz techniczno-biurowej funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji”, oraz komisji zarządzających funduszy promocji, pokrywanych ze środków tych funduszy;

2) sposób i warunki przekazywania i rozliczania środków funduszy promocji. § 2.

1. Za koszty związane z realizacją przez Agencję zadań określonych w § 1 pkt 1 uznaje się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników;

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne;

3) wynagrodzenia bezosobowe;

4) składki na ubezpieczenia społeczne;

5) składki na Fundusz Pracy;

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne;

7) koszty podróży służbowych;

8) koszty zakupu materiałów i wyposażenia;

9) koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

10) koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;

11) koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

12) koszty zakupu energii;

13) koszty zakupu usług remontowych;

14) koszty zakupu usług zdrowotnych;

15) koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet;

1)

16) koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia;

17) koszty zakupu usług innych niż określone w pkt 13—16, w szczególności usług pocztowych, reklamowych oraz usług dotyczących ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism;

18) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;

19) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;

20) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

2. Za koszty związane z realizacją przez Agencję obsługi prawnej funduszy promocji oraz komisji zarządzających tych funduszy uznaje się również koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłatę skarbową. § 3.

1. Środki na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2, są przekazywane z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na właściwy rachunek bankowy Agencji, w wysokości nieprzekraczającej 3,5 % kwartalnych wpływów na poszczególne fundusze promocji, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

2. W przypadku gdy wysokość przekazanych środków, o których mowa w ust. 1, jest wyższa od kosztów poniesionych przez Agencję w danym roku finansowym, środki te są zwracane na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji, proporcjonalnie do ich rocznych wpływów, w terminie 30 dni od dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego. §

4. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zamieszcza się informację o wysokości:

1) środków przekazanych z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na rachunek bankowy Agencji na podstawie § 3 ust. 1;

2) wydatków poniesionych na pokrycie kosztów, z podziałem na rodzaje kosztów określone w § 2;

3) środków zwróconych na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji na podstawie § 3 ust.

2. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 498 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 500 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 499 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 497 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 496 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 495 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 494 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 493 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 492 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 491 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 490 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 489 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-19 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-25 poz. 1259

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-30 poz. 844

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-21 poz. 961

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.