Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 736 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-21
Data wydania:2011-06-01
Data wejscia w życie:2011-07-06
Data obowiązywania:2011-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 736 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 129                — 7718 —                Poz. 736


736

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Konsultant krajowy w dziedzinie:

1) określonej w wykazie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych jako podstawowa dziedzina medycyny, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

2) farmacji,

3) pielęgniarstwa i położnictwa — otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 15 312 zł.

2. Konsultant krajowy w dziedzinie określonej w wykazie specjalności lekarskich jako szczegółowa dziedzina medycyny, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, oraz konsultant krajowy w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 7656 zł.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do konsultantów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. § 2.

1. Konsultant wojewódzki w dziedzinie:

1) określonej w wykazie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych jako podstawowa dziedzina medycyny, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

2) farmacji,

3) pielęgniarstwa i położnictwa — otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 7656 zł.

2. Konsultant wojewódzki w dziedzinie określonej w wykazie specjalności lekarskich jako szczegółowa dziedzina medycyny, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, konsultant wojewódzki w  innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 3828 zł.

3. Konsultant wojewódzki, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż suma wynagrodzeń w danych województwach. §

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do wynagrodzeń konsultantów w ochronie zdrowia od dnia 1 stycznia 2011 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym wynagrodzeń konsultantów krajowych i wojewódzkich było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582, z 2005 r. Nr 158, poz. 1333 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 143), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w  ochronie zdrowia oraz ustawę o  konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 736 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 748 z 20112011-06-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 747 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 746 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 745 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 744 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 743 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 742 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 741 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 740 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 739 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 738 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 737 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 735 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 734 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 733 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 732 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 731 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 783

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-20 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnai 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.