Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 411 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-11
Data wydania:2011-03-29
Data wejscia w życie:2011-04-26
Data obowiązywania:2011-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 411 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 76                — 4760 —                Poz. 411


411

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

§

1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w Gdańsku, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gdańsku (Dz. U. Nr 141, poz. 693 oraz z 2002 r. Nr 47, poz. 439). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. (poz. 411)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GDAŃSKU Wolny obszar celny zlokalizowany jest na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa, który jest w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego przedstawiony jest na mapie. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów. Granice wolnego obszaru celnego wyznaczają następujące punkty graniczne. Od punktu nr 1 usytuowanego na styku ogrodzenia z południowo-zachodnią nasadą falochronu zachodniego Kanału Portowego granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ogrodzenia sąsiadującego z brzegiem Zatoki Gdańskiej, łącząc kolejno punkt nr 2 z punktem nr

3. Od punktu nr 3 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr

4. Od punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, linią łamaną wzdłuż ogrodzenia oraz skarpy, do punktu nr

5. Od punktu nr 5 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-wschodnim i łączy kolejno linią łamaną punkty od nr 6 do nr 9, przebiegając wzdłuż ogrodzenia. Od punktu nr 9 granica zmierza w kierunku zachodnim w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 10, który stanowi słupek ogrodzenia. Od punktu nr 10 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną, wzdłuż ogrodzenia parku, łącząc kolejno punkty od nr 11 do nr

14. Od punktu nr 14 granica ulega załamaniu w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr

15. Od punktu nr 15 granica skręca w kierunku południowym, wzdłuż bramy wjazdowej, do punktu nr

16. Od punktu nr 16 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż krawędzi skarpy, do punktu nr 17 i dalej do punktu nr 18 znajdującego się w pobliżu wiaduktu. Od punktu nr 18 granica ulega załamaniu w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 19, stanowiącego podporę pomostu kontrolnego nad torami kolejowymi. Od punktu nr 19 granica biegnie w linii prostej w kierunku wschodnim, wzdłuż pomostu kontrolnego, do punktu granicznego nr 20 stanowiącego podporę pomostu. Od punktu nr 20 granica przecina prostopadle tory kolejowe i dochodzi do punktu nr 21, który stanowi słup ogrodzenia. Od punktu nr 21 granica biegnie w kierunku wschodnim, łącząc kolejno punkty od nr 22 do nr

24. Od punktu nr 24 granica ulega załamaniu w kierunku północnym i biegnie wzdłuż bramy wjazdowej na teren wolnego obszaru celnego oraz wzdłuż ściany budynku do punktu nr 25, gdzie ulega załamaniu w kierunku wschodnim do punktu nr 26.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 411 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 416 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów, oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 415 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 414 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 413 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 412 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 410 z 20112011-04-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 409 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 408 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 407 z 20112011-04-11

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-18 poz. 444

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-24 poz. 715

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-29 poz. 876

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.